Notulen werkoverleg – 19 december 2017

Notulen werkoverleg – 19 december 2017

Notulen van de werkbespreking d.d. 19-12-2017
Aanwezig: Tineke, Jochem, Corné, Jan, Jos, Hanny, John, Roland, Anton, Irene, Joyce (notulist)

• Het onderwerp notulen gaat van de agenda af, wanneer deze op de website staat.

• Mededelingen DB: brandveiligheid Koningsoord: we hebben informatie opgevraagd bij gemeente en 15 november alle documenten ontvangen. Gemeente Tilburg heeft getoetst aan regels Bouwbesluit en akkoord gegeven. Navraag (18 december) bij betrokkene vanuit de brandweer: die geeft aan dat hun adviezen zijn opgevolgd en de brandveiligheid en brandwerendheid volkomen akkoord is. DR vraagt naar evacueren van minder validen. Die zijn volgens brandweer aangewezen op de hulp van omstanders. De gebruikers van Koningsoord moeten een ontruimingsplan hebben. Dit is op papier klaar; moeten nog wel bordjes gehangen worden; een ontruimingsoefening volgt nog (januari). Onafhankelijk bedrijf (bureau ZET) heeft van de gemeente de opdracht om de toegankelijkheid (in en uit) te onderzoeken.

• Taak voor leden dorpsraad: ideeën aandragen voor meerjarenplan, wordt als actiepunt op de lijst gezet. Ideeën voor bezoek burgemeester (actielijst).

• Verslag van de thema-avond wordt doorgestuurd naar leden DR (Irene)

• Ervaringen van Anton m.b.t. energiebesparing: Anton zal een stukje hierover schrijven.

• Realisatie parkeerplaatsen Raadhuisstraat: de bewoners krijgen deze week een brief van de gemeente Tilburg.

• Locatie loket BE: loket BE gaat weg uit Koningsoord, op dit moment zijn er onderhandelingen met twee locaties. Half januari hopen we meer duidelijkheid te hebben.

• Nieuwe laptop lijkt vooralsnog niet noodzakelijk.

• Verlichting bouwweg wordt geregeld door de gemeente.

• Politiekdebat wordt georganiseerd door Joyce, John en Tineke. Datum 15 maart. Er wordt naar een voorzitter gezocht.
Stand van zaken ontsluiting/monitoring en ontwikkelingen rond koningsoord

• Er wordt op directieniveau overleg gevoerd met Prorail over de aanleg Koningsoordlaan.

• In de mobiliteitsaanpak 2040 (collegebesluit 21-11-2017 nr. 14) is de realisatie van het Station B-E opgenomen als gewenste ontwikkeling.

• De bouwweg “koningsoord “ wordt voor de bouw van het winkelcentrum en de woningen uitgebreid. Er wordt een verharding aangebracht naast de bestaande weg voor het vrachtverkeer. Hierdoor moet verkeer veilig naar en van koningsoord kunnen rijden naar de Raadhuisstraat. De bouwweg wordt gescheiden van de openbare weg door barrières. Verkeersregelaars zijn gedurende werktijd verantwoordelijk voor het scheiden van werkverkeer en civiel verkeer. Na werktijd wordt de bouwweg afgesloten. Noodverlichting is in de week voor kerst aangebracht.

• Er zijn bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan Koningsoord. De bouw is aangevangen met de beperking dat geen onomkeerbare bouw activiteiten mogen plaatsvinden.

• Strooiplan omgeving Koningsoord.. M.i.v. 12.12.2017 is het strooiplan aangepast.

• Overgang Molenstraat. De gemeente heeft toegezegd om met de bewoners in gesprek te gaan over geluidsoverlast en overlast door toename van het verkeer (na afwaardering spoorwegovergang Raadhuisstraat).

Stand van zaken verhuizing volkstuinvereniging “de Kraan”.
• Volkstuinvereniging: de dorpsraad zal proberen bruggen te slaan tussen de volkstuinvereniging, de omwonenden en de gemeente. Het meningsverschil tussen de vereniging en omwonenden is echter nog niet bijgelegd. Beide partijen zijn in overleg met de gemeente.

Stand van zaken parkeren Raadhuisstraat voor Koningsoord.
• Het overleg met omwonenden, de gemeente en de Dorpsraad is vruchtbaar geweest. Voor de muur komen parkeervakken waarvan 1 voor een invalide. De groenstrook blijft vrij.

• De betonnen schutting wordt door RvH vervangen door een gemetselde muur.

Monitoringsgroep
In het 1e kwartaal van 2018 zullen de leden van de werkgroep ontsluiting/ monitoringsgroep een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst om de monitoringsgroep te starten.

JOP: actiepunt van Henk
Jochem weet niet hoe de procedure in elkaar zit. Janna (gemeente Tilburg) moet hier reactie op geven. Jochem heeft ondertussen contact met Janna gelegd.

Formulieren Kamer van Koophandel
Anton heeft alles geregeld. Het rooster van aftreden is gereed. Zij hier op- of aanmerkingen op?
Nee nu niet. Datum inschrijvingen Kamer van Koophandel voor het nieuwe bestuur: 16 november 2017. Jan van Rijswijk treedt per november 2018 af als penningmeester. We gaan tijdig op zoek naar een nieuwe penningmeester. De KBO, SWO zullen we formeel aanschrijven of zij een nieuwe penningmeester weten (recht op voordracht).

Nieuwe werkwijze
Er zal efficiënter vergaderd gaan worden door de Dorpsraad. Voor de vergaderingen stuurt ieder worden de belangrijkste ontwikkelingen d.m.v. bulletpoints door naar Irene, ter voorbereiding. Wens je n.a.v. deze stukken iets te bespreken in het overleg? Dan kan dit gemeld worden bij Irene/het DB. Graag met notitie aanleveren, wat voor besluit of advies je vraagt van de dorpsraadleden in het werkoverleg. Irene stuurt als secretaris 10 dagen van te voren een reminder om de stukken te ontvangen.

De activiteitenlijst bespreken we voortaan aan het einde van de vergadering.
Na enkele bijeenkomsten zal de nieuwe werkwijze geëvalueerd worden.

Communicatie – website
• Besloten dat we voortaan werken met een redactioneel verslag voor werkoverleggen en ook het BOG-overleg. Wenst iemand na het lezen van het beknopte verslag meer informatie? Dan is dit opvraagbaar bij de Dorpsraad info@dorpsraadberkelenschot.nl.

Hoe moet de opbouw van de website zijn. Kunnen we meer toegankelijke website maken?
• Waar denk je aan bij de opzet van de website
• Daarna gaat de DB een offertetraject opstarten.
• Gezamenlijk besluit nemen (op basis van kosten- en batenanalyse).

Werkgroep Dorpshart
John plant half januari een bijeenkomst voor een brainstorm met de personen die zich hebben aangemeld mee te willen denken.

Verrijk je wijk
Op de website hebben we wel een formulier voor het Buurtbudget, maar er is geen aanvraagformulier voor Verrijk je wijk? Joyce gaat proberen dit toe te voegen op de website.

Werkgroep BewonersOverlegGroep
De notulen zijn rond gegaan en staan ook op de website. Aandachtspunt is werving nieuwe leden.

Vitaal UBE
Tineke zal de aanwezigheid overnemen van Jan van Rijswijk. Er zal een voordracht geregeld worden door Jan en door Irene (via een brief). Verslagen moeten bewaard worden en blijven in ons archief. Afspraak voorlopig bewaart Tineke deze verslagen, later overzetten naar dropbox.

Koningsoord
Morgen is er een schouw die wordt uitgevoerd door bureau Zet in het kader van genoemde opdracht. Daarbij zijn Anton en Tineke namens de Dorpsraad aanwezig.

Commissie evenementen
• Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 7 januari 2018. Aanvang 15.00 uur Kerkzaal Koningsoord. Alle voorbereidingen zijn getroffen.

Binnengekomen emails:
Lichtmast Guido Gezellelaan
• Wordt navraag gedaan bij Henk Denissen (actiepunt Irene) – 30 dec. bericht ontvangen done.
• Janna, gemeente Tilburg moet hierover bericht worden.
Wijkorganisatie de Ring: over bestuursondersteuning; Hanny maakt reactie
Marc Van Akkeren (omgevingsmanager gemeente: wijk aan zet). Komt terug op de agenda. Overleg zal daarna ingepland worden.

Rondvraag:
• Collegebesluit 21 november 2017 – ijssellijn station BE: station in BE zou levensvatbaar zijn omdat er meer dan 2000 mensen per dag gebruik van kunnen maken. Dat zou gerealiseerd kunnen worden rond 2040. Dit heeft geen directe ontwikkelingen voor de Ontsluiting.
• Mededeling: winkelcentrum Eikenbosch, de voorzitter is afgetreden.
• Aanvraag van het bewonersbudget bij de gemeente Tilburg, willen we gebruik van maken. Er moet een aanvraagbrief getekend worden die we ontvangen van de gemeente. Irene stuurt de brief door naar Jan van Rijswijk.

22.30 uur Tineke sluit de vergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *