Notulen BOG 15 februari 2017

Notulen BOG 15 februari 2017

BOG Bewoners Overleg Groep
Werkgroep van de Dorpsraad
info@dorpsraadberkelenschot.nl

Notulen BOG 15 februari 2017

Aanwezig: Pieter Adriaansen, Huub Coenen, Henk Denissen, Loek Kuppens, Jochem van Raak, Diana Robben, Robert van Rooij, Leon Silvertand, Marianne van de Wouw
Afwezig mk: Janna Kuiper (wijkregisseur), Hanny Robben (dorpsraad), Jean Vos, Dini Wienbeck
Afwezig zk: —
Gasten: Anneke Kuijken, Brigitte van Rooij (beiden t.b.v. buurtbudgetproject ‘’Baden in liefde’’)
Locatie: De Schalm

1. Opening
– Henk opent de vergadering en heet allen en speciaal de gasten welkom.

2. Buurtbudgetproject ‘’Baden in liefde’’
– Anneke is uitgenodigd om het door haar ingediende project/idee te verduidelijken. Ze heeft Brigitte meegenomen omdat die er al bij betrokken is. De bedoeling met haar project is om gehaakte hartjes te verspreiden en mensen daardoor blij te maken. Daarvoor wil zij uiteindelijk een groot ligbad vol met gehaakte hartjes om mensen erin te laten baden. Anneke wil het project starten in Berkel-Enschot en in de toekomst in Nederland. Er zijn ongeveer 100.000 gehaakte hartjes nodig om een ligbad vol te krijgen.
Er zijn al een 12-tal mensen in het dorp die voor haar hartjes haken, maar ook mensen uit andere plaatsen. Door samen te handwerken, o.a. bij Brigittes creatieve onderkomen, wordt de eenzaamheid minder, helpen de mensen elkaar gemakkelijker. Bij Brigitte staat een klein badje met hartjes en er zijn haakpatronen voor hartjes.
Anneke is nu actief op Facebook, Twitter en Instagram om haar project te promoten en mensen te vinden om hartjes te haken. In enkele weken heeft ze al 4000 hartjes bijeen gekregen.
Wat Anneke zou willen is een ligbad en een vervoermiddel daarvoor. Verder heeft ze promotiemateriaal nodig. Ze denkt dat een budget van €5000 voldoende is.
Henk zegt dat het project een heel goed idee is, maar omdat het ook buiten Berkel-Enschot gaat, is dat moeilijk bij de gemeente te verdedigen.
Op de vraag of er al met de bibliotheek is gesproken om daar een ‘’bad’’ te plaatsen, geeft Anneke ontkennend antwoord. Brigitte zegt dat zij haar creatieve zaak begonnen is buiten de bibliotheek, omdat ze dat niet mocht doen binnen de bibliotheek.
Enkele andere suggesties om contact op te nemen zijn Torentjeshoef, Contour de Twern, Zonnebloem, Pastoraal werk. Misschien hebben ze bij de kringloopwinkels wel gratis restjes wol. Verder wordt geopperd om publiciteit te zoeken via de Nieuwe Schakel en andere weekbladen. Ook kan gedacht worden om het project meer bekendheid te geven in het dorp door in het winkelcentrum, bij St. Job en andere evenementen in het dorp te gaan haken.
– Henk zegt dat hij wel voor een rijdend bad kan zorgen. Ook Loek gaat kijken of hij een bad kan regelen. En om een bad binnen het dorp te vervoeren, is er altijd wel iemand die wil helpen.
– Henk vraagt Anneke om een plan te maken met een begroting. In dat plan zou ook moeten staan waar je binnen het dorp naar toe zou willen. Vervoer kan allemaal geregeld worden.
– Hierna krijgen de aanwezigen een gehaakt hartje en indien men wilde, een haakpatroon.

3. Stand van zaken aanleg honden losloopzone bij de trimbaan
– Leon vertelt dat de zone er prima uitziet. Hij ligt niet evenwijdig aan de trimbaan maar richting Jan van Tinbergenlaan.
– Henk vraagt Leon om hierover te schrijven in de krant, op de website, in de Nieuwe Schakel, in de Tilburgse Koerier en in Stadsnieuws. Er moet ook een foto bij, die Robert maakt. Voordat het stuk gepubliceerd wordt moeten Janna en Diana het artikel goedkeuren. Na goedkeuring het artikel per mail sturen naar Henk en dan kan het gepubliceerd worden.

4. Stand van zaken m.b.t. het grasveld achter de Rennevoirtschool
– Binnen de gemeente zijn ze aan het bekijken of er bomen gekapt dan wel gesnoeid mogen worden en welke. De bewoners zijn geïnformeerd.

5. Stand van zaken m.b.t. verkeersoverlast Rennevoirt
– Janna heeft samen met de adjunct-directeur van de school bekeken of er in de Jeroen Boschlaan een Kiss&Ride-zone zou kunnen komen. Verder wordt de parkeerplaats achter Time-Out heringericht en komt er een taxistandplaats. De school wil ook uitbreiden en als de Schalm gesloopt is, wordt een deel daarvan ook parkeerplaats.
– Voor de school maakt de gemeente een kaartje met de omliggende parkeergelegenheden en de loopafstand. Dit gaat de school verspreiden onder de ouders. En dan maar hopen dat de parkeeroverlast afneemt.

6. Project gemeente Tilburg m.b.t. Buurtbudget
– Huub vertelt dat er 29 ideeën zijn ingediend. De meeste daarvan zijn al besproken door Loek, Huub, Janna, Marij (stagiair gemeente) en Henk. De ideeën en voorgestelde acties worden even besproken en indien nodig even bediscussieerd.
– Project #1: hondenuitlaatplaats Hoge Hoek. Leon zegt dat hij en Diana dit al in de plannen van hondenuitlaatplaatsen is ingediend, maar daar is verder niet meer over gesproken. Leon vraagt Janna of er iets mee gedaan is.
– Projecten #2 en #3: Berkeloo. Huub spreekt indiener vrijdag.
– Projecten #4 en #15: speelveld Bochtakker. Marianne neemt contact op met indieners. Huub mailt Diana en Marianne de projecten.
– Projecten #6 en #21: beweegplaats (ook voor ouderen). Huub mailt deze projecten naar Jochem t.b.v. werkgroep Koningsoord.
– Project # 7: snoeien bij de Kraan. Huub gaat naar indiener.
– Projecten #8 en #10: speeltoestellen. Marianne en/of Diana neemt contact op met indieners. Huub mail Diana en Marianne de projecten.
– Project #12: inloophuis. Huub mailt indiener dat in het winkelcentrum een dergelijk huis met gratis koffie niet kan vanwege concurrentie met cafetaria en de Schalm.
– Project #13: Verlichting Craenweide. Het project is geparkeerd omdat er nieuwe verlichting komt. De indiener is geïnformeerd.
– Project #14: Bankje bij Oude Toren. De indiener zou daardoor last hebben van hangjongeren. Leon is daar geweest en stelt voor het bankje te verwijderen.
Leon en ook anderen van de BOG hebben daar nog nooit hangjongeren gezien. En het is het enige bankje bij de begraafplaats en dat moet blijven. De afspraak is dat Leon de buurt benaderd om te vragen of hangjongeren er inderdaad overlast veroorzaken.
Dit idee is geen project en is dus afgehandeld.
– Project #16: Verbeteringen groenvoorziening. De eerste drie punten daarvan heeft Huub naar de Dorpsraad gemaild voor het meerjarenplan. Huub brengt de indiener op de hoogte en meldt hem dat voor het vierde punt samen met de buurt en plan gemaakt moet worden en dat dan besproken zal worden met de BOG.
– Project #17: Picknicktafel op ’t Hoekske. Er is besloten dit project uit te voeren. Huub en Loek gaan met de indieners erover praten.
– Project 18: Plantenbakken Schorsmolen. Jochem neemt dat op zich.
– Project #20: Kiosk. Huub heeft zaterdag afspraak met indiener. Er is al gemaild dat dit staat in de zienswijze van de dorpsraad.
– Project #23: Natuurspeeltuin. De indiener en de buurt gaan/zijn bezig om een plan op te stellen en daarna benaderen zij de dorpsraad.
– Project #24: Aanpassing perken bij Donatusstraat-Gerardusstraat. Huub en Loek gaan naar indiener op e.e.a. te bespreken.
– Project #25: Speeltoestellen Beukendreef. Op woensdag 22 februari om 20:00 uur is in de Schalm een bewonersavond georganiseerd.
– Project #28: Haalbaarheidsonderzoek kiosk. Huub mailt indiener dat een kiosk al in de zienswijze van de dorpsraad staat en dat het project dus afgewezen is.
– Project #23: Miniramp. Op het Akkerpark stond vroeger een dergelijke ramp, maar die s uit veiligheidsoverwegingen verwijderd. Huub mailt indiener om de behoefte voor een dergelijke ramp te peilen en een plan te maken met mogelijke kosten. Er is een restrictie: als er een miniramp zou komen, kan dat alleen bij Jong Brabant in de buurt van de huidige skatebaan daar.
– Het is de bedoeling dat er voor de projecten een boekwerk komt à la het speelplekkenplan. Er moeten dus foto’s komen vóór en ná het project.
– Wat betreft het mandaat van de gemeente dat wij het buurtbudget mogen besteden aan speeltoestellen, straatmeubilair die wijzelf bij welke leverancier dan ook kopen, zet Loek die afspraak met Janna op schrift.

7. Overlast hangjongeren bij de milieustraat en voortgang container project
– Henk is afgelopen maandag bij de container geweest in de Jules de Beerstraat. Daar zijn de benodigde materialen aanwezig. De zijkant van de container is opengesneden. Er staan er twee, 1 voor Korvel en 1 voor Berkel-Enschot.
– Pieter is daar met de jeugd geweest. Er moest geschilderd worden en de jongeren hadden geen idee hoe te beginnen. Pieter heeft met de jeugd naar materiaal gezocht en de container geheel schoongemaakt met ammoniak en daarna met water. Er waren 9 jongeren, maar uiteindelijk hebben er maar 4-5 meegeholpen.
De kleur van de container wordt groen. Ze zijn op zoek naar een graffitikunstenaar. Het plan van vorig jaar willen ze gaan uitvoeren.
Een idee is planken aan de buitenkant.
Er moeten nog bankjes aan de zijkanten hufterproof vast gelast worden. Ook komt er een tafel in het midden. Dit wordt samen met de reclassering uitgevoerd.
Het kan wel eens lang duren voordat de werkzaamheden gedaan zijn. Alleen op maandagavond na 19:00 uur kunnen de jongeren daar terecht en er is geen toezicht/begeleiding.
– Het is de bedoeling dat Pieter alleen maar de voortgang in de gaten houdt. Het is een project van de jeugd en die moet het uitvoeren. Een jongerenwerker moet het begeleiden.
– Er moet een planning komen met een tijdstip wanneer de container klaar is (Lotte Clarijs). Pieter zal dat met Lotte overleggen. Janna, i.s.m. de BOG, zal bekijken waar de container, als hij klaar is, geplaatst kan worden.

8. Notulen vergadering 18 januari 2017
– Geen opmerkingen.
– Henk en Huub passen de actielijst aan.

9. Rondvraag
– Henk:
• Heeft morgen een bespreking met Marc van Akkeren en bespreekt ook het probleem van de gladheidsbestrijding op de parkeerplaats van het winkelcentrum.
– Leon:
• Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen betreffende de dorpsraad?
Henk vertelt dat 7 kandidaten zich hebben gemeld en die worden uitgenodigd voor een werkvergadering. Met geschikte kandidaten wordt over een maand of twee de dorpsraad eerst uitgebreid. In november heeft Henk 8 jaar in de dorpsraad gezeten en treedt hij af. Dan verlaat hij ook de BOG. De bedoeling is dat er dan een geschikte vervanger is.
– Loek:
• Er zou een taakomschrijving zijn voor de BOG. Hebben we die gehad?
Antwoord: Ja, van Jochem.
– Pieter:
• Hij is bij bewoner tegenover Time-Out geweest naar aanleiding van overlast van hangjongeren. Pieter was er op een avond waarop Time-Out dicht was. Er waren geen jongeren bij de bibliotheek, maar wel op het winkelcentrum. De bewoner heeft al vaak overlast gemeld en gesproken met Katie. Hij wil dat de politie meer surveilleert. Hij heeft Pieter gevraagd om hierover contact op de nemen met een wijkagent.
Antwoord: Het is niet de bedoeling dat de BOG hieromtrent actie onderneemt. De bewoner moet zelf actie ondernemen. Huub en Henk hebben hier een goede week geleden al met Katie over gesproken.
• Pieter vraagt hem te melden als er hangjongeren zijn op nog niet bekende plekken.
– Huub:
• Marc van Akkeren heeft een mail van René Rövekamp doorgestuurd betreffende Carnafvalsvegen op 26 februari om 10 uur, met om 12 uur afsluiting bij boerderij Denissen met koffie en worstenbrood. Wie van de aanwezigen wil meedoen?
Antwoord: Niemand zal meehelpen. Henk vraagt Huub een mail te sturen dat hij zeker twee personen (waarvan de namen niet in het verslag komen) kan benaderen die mee zullen doen.
• Bewoners van Berkengaerde krijgen wel de Nieuwe Schakel, maar geen reclame en andere weekbladen. Kunnen we helpen?
Antwoord: mail de bewoners om contact op te b]nemen met Spotta voor reclame en te mailen naar de weekbladen. Huub zal dat op zich nemen.

10. Sluiting
– Met dank voor aanwezigheid en bijdragen van allen sluit Henk de vergadering.

De volgende vergaderingen zijn in de Schalm:
– Woensdag 12 april 2017 20.00 uur
– Woensdag 14 juni 2017 20.00 uur
– Woensdag 13 september 2017 20.00 uur
– Woensdag 15 november 2017 20.00 uur
– Woensdag 17 januari 2018 20.00 uur

Huub Coenen
16 februari 2017

Actielijst
Actiepunten waarvan bekend is dat ze afgehandeld zijn, zijn verwijderd.
Nr Datum afspraak Wat Wie Opmerking
12 03-09-2014 Project Berkel-Enschot schoon Huub, Leon, Loek, Marianne Wacht op project buurtwijken
16 03-09-2014 Nadenken hoe BOG-leden te werven allen
105 06-01-2016 Containers Kloosterstraat Henk, Robert
117 31-08-2016 Speelplekken eerder in Enschotsebaan zuid? Janna
124 31-08-2016 Verbeteren info Veilige Honken richting scholen/kinderen Hanny, Huub
127 31-08-2016 Buurtwijken in kaart brengen Hanny, Diana
136 18-01-2017 In andere werkgroepen zitten? Allen
140 18-01-2017 Strooiplekkenplan: wordt parkeerplaats Eikenbosch gestrooid? Henk
142 18-01-2017 Schoonmaken gehandicaptenborden Henk
143 18-01-2017 Krentenbomen op speelplek Kloosterstraat Janna
144 15-02-2017 Bad voor “baden in liefde” Loek, Henk
145 15-02-2017 Plan maken “baden in liefde” Anneke Kuijken
146 15-02-2017 Publicatie hondenlosloopzone trimbaan Leon
147 15-02-2017 Buurtbudgetprojecten Aangewezen BOG-leden
148 15-02-2017 Schriftelijk vastleggen mandaat gemeente inkoop benodigdheden voor buurtbudget Loek
149 15-02-2017 Begeleiden containerproject Pieter
150 15-02-2017 Planning maken containerproject door Lotte Pieter
151 15-02-2017 Nieuwe plekken hangjongeren melden aan Pieter Allen
152 15-02-2017 Mail naar Rövekamp met namen helpers Carnafvalsvegen Huub
153 15-02-2017 Mail naar bewoners Berkengaerde betreffende niet ontvangen reclame en weekbladen Huub

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *