Notulen werkvergadering Dorpsraad 30 mei 2017

Notulen werkvergadering Dorpsraad 30 mei 2017

Notulen werkvergadering van 30 mei 2017 Locatie: De Schalm
Aanwezig: Henk, Jos , Jochem, Anton, Jan, Irene, Roland, Corne, Tineke en John. Afwezig met kennisgeving: Hanny en Joyce

Opening en mededelingen.

 • Henk opent de vergadering om 20.00 uur. Met de mededeling dat zowel Hanny als Joyce zich hebben afgemeld voor deze vergadering en spreekt de hoop uit dat,ondanks de vele activiteiten in de afgelopen maand de vergadering constructief zal verlopen.
  • Eigenlijk zou vanavond de nieuwe collega van onze wijkagent kennis komen maken, maar door drukke werkzaamheden binnen de politie zijn beide wijkagenten niet aanwezig en zal de kennismaking naar een ander moment worden verschoven

Agenda en activiteiten kalender.
Wellicht is het een idee om deze activiteitenkalender in een dropbox te zetten, zodat eenieder de diverse activiteiten kan aanvullen. Aan Joyce zal worden gevraagd te kijken of dit te realiseren is in combinatie met de activiteitenkalender die op de website moeten staan.

 • De activiteiten kalender voor de komende weken wordt besproken, en daar waar nodig is aangevuld en voorzien van de namen van de leden die bij de diverse activiteiten aanwezig zullen zijn namens de Dorpsraad.

Notulen vorige vergadering.

Opgemerkt wordt dat het wellicht een goede zaak is om te gaan werken met een actiepuntenlijst, n.a.v. de gemaakte notulen. Deze actiepuntenlijst hoeft dan niet op de website te komen.

 • De notulen van de vorige vergadering zijn ondertussen goedgekeurd en geplaatst op de website.

Mededelingen DB.

 • Om te komen tot een noodzakelijke bereikbaarheid van de Dorpsraad, verzoekt het DB om de diverse vakantieplanningen door te geven. Het complete overzicht zal daarna aan alle leden worden verstrekt.

Evaluatie.

Henk zal op basis van deze gegevens een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden maken. Indien noodzakelijk zullen leden van het DB nog individuele gesprekken voeren met de nieuwe leden om uiteindelijk in de volgende werkvergadering dit weer met elkaar te bespreken.

 • Zodra de nieuwe samenstelling bekend en akkoord is, moeten we ook een betere structuur maken in ons intern emailverkeer en wellicht diverse zaken en uitnodigingen in dropbox of icloud zetten.
 • Henk vraagt aan de nieuwe leden hoe zij de afgelopen maanden hun deelname aan de Dorpsraad hebben ervaren, en wat hun is opgevallen, en waar hun interesse naar uit gaat.

Wat verder ter tafel komt.

 • Duurzaamheid.
 • N.a.v. Een brief van Anton, die aandacht vraagt voor het onderwerp duurzaamheid, is besloten dat Anton een voorzet maakt m.b.t. Energiebesparing en dit gaat overleggen met Hanny om wellicht te komen tot een soort voorlichtingsprogramma voor de inwoners, vanuit het loket BE.
 • Via Jan is er een gezamenlijke brief binnen gekomen vanuit de KBO en SVO om bij het college van de gemeente Tilburg te informeren hoe de uitwerking is van de toezegging van de gemeente over het aantal geplande woningen voor ouderen binnen Berkel-Enschot.
 • Na toelichting door Jan, zijn alle leden akkoord, met de inhoud en strekking van de brief en deze kan dan ook namens de Dorpsraad worden verstuurd.
 • Aan Tineke wordt gevraagd om in overleg en samen met Hanny, contact op te nemen met de Dorpsraad Udenhout, om de mogelijkheden te bespreken om Time Out onder te brengen in de oude bibliotheek, zodat de jongerenwerker ook in de toekomst een locatie heeft waar ze ongestoord met de jongeren kan spreken.
 • Brief bouwverkeer Oostkamer.Tijdens de rondvraag bij de commissievergadering op 29 mei heeft de Wethouder hierop summier gereageerd. En de commissie toegezegd dat er op korte termijn de noodzakelijke maatregelen zullen worden genomen. Wij wachten de officiële reactie van het college van B&W af.
 • Henk heeft namens de Dorpsraad een brief geschreven over de gevaarlijke situaties rondom het bouwverkeer t.b.v. De Oostkamer.

Parkeerplaatsen Raadhuisstraat.
Steeds meer worden wij geconfronteerd met het feit dat, schijnbaar in het verleden rondom Koningsoord afspraken zijn gemaakt met leden van de Dorpsraad, die niet zijn vastgelegd in notulen of gespreksverslag van die bijeenkomst.Aan Anton wordt gevraagd om uit te zoeken met wie en wanneer dit door de gemeente is besproken, zoals door de Wethouder is aangegeven tijdens de commissievergadering van 29 mei.

 • Dringend verzoek aan de werkgroep Koningsoord om gemaakte afspraken vast te leggen!
 • N.a.v. vragen van een inwoner van Berkel-Enschot tijdens onze informatieavond op 19 april, en de reactie hierop van de omgevingsmanager, heeft Henk hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. Ook hierop wachten wij de officiële reactie van B&W af.

Inspreken commissie leefbaarheid op 29 mei.

 • Henk heeft namens de Dorpsraad spreektijd aangevraagd bij de commissievergadering leefbaarheid op 29 mei jl. De bedoeling was om een toelichting te geven bij hun agendapunt 5 wat als onderwerp had de voortgang m.b.t. het onderzoek naar de beide overwegen. Daarnaast zou hij indien noodzakelijk een toelichting willen geven bij de rondvraag waar de LST de beide brieven van de Dorpsraad had geagendeerd. Dit verzoek werkt door de griffie afgewezen, omdat het niet conform het commissie statut was. Anton heeft het een en ander uitgezocht en de uitleg van de griffie past niet in de weergave van diezelfde commissie folder. Henk verzoekt Anton het een en ander verder uit te zoeken en opnieuw met de griffie contact op te nemen over de gevolgde procedure.

Plannen Tiwos nieuwbouw groot Berkelo.
N.a.v. de vele opmerkingen van de omwonenden over de grote parkeeroverlast en behoefte aan parkeerplaatsen,heeft Tiwos de plannen aangepast,en een nieuwe indeling gemaakt voor de nieuwbouw met daarbij extra parkeerplaatsen.

 • Tijdens de 2e bewonersavond, waarbij ook leden van de Dorpsraad aanwezig waren, heeft Tiwos aangegeven dat ze hun aangepaste plan zullen indienen voor een wijziging van het bestemmingsplan, ondanks de vele opmerkingen van bewoners en omwonenden over het slechte parkeerplan.
 • Tiwos heeft enige tijd geleden een bewonersavond georganiseerd voor hun plannen om te komen tot nieuwbouwwoningen op de locatie van de huidige basisschool.

Jongeren container.

Verdere afwerking zal plaatsvinden vanuit de BOG, in samenwerking met de wijkregisseur en de wijkagent en jongerenwerkster.

 • Henk praat de leden bij over de voortgang en het vervolg op de bewonersavond die de BOG heeft gehouden over een eventuele plaatsing van een container t.b.v. de jongeren.

Koningsoord.          

Henk verzoekt de werkgroep Koningsoord actie te ondernemen om op korte termijn duidelijkheid te geven op;

 • N.a.v. een verzoek vanuit de Dorpsraad heeft de gemeente toegezegd actie te ondernemen voor het verwijderen van de twee betonblokken in de grond bij de scheiding voetpad/ingang gezondheidscentrum aan de Pandgang.
 • De overlast van bouwverkeer in de Pandgang
 • De overlast van het bouwverkeer t.b.v. Koningsoord omdat de bebording niet meer klopt of ontbreekt.
 • De toekomstige bestemming van de hoofdpoort van Koningsoord.
 • Om in overleg met Hanny nog eens goed te kijken naar de locatie van het loket BE binnen Koningsoord.

Werkgroep ontsluiting.
Omdat bij de vraagformulering aan Movares niet duidelijk was dat er binnen de twee overwegen compensatie moest worden gezocht, wil de werkgroep de scoop van het onderzoek verbreden naar het baanvak tussen de Rauwbrakenweg en de overweg bij de Brem. Zonder daarbij de verdere ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum te vertragen.Henk heeft dan ook bij de gemeente aangegeven dat de werkgroep dringend overleg wil plegen met de gemeente. Het onderzoeksrapport van Movares wordt op 13 juni gepresenteerd aan de werkgroep en de commissie leefbaarheid wil op 19 juni ‘s avonds overleg plegen met de werkgroep/inwoners over het dan voorliggend rapport.

 • Vanuit de werkgroep is op diverse manieren aangegeven dat de 65e Ronde van Berkel wordt gereden en dus wel heel erg slecht gepland is. En heeft dan ook verzocht dit of overdag of op een andere avond te plannen.
 • Daarbij is de steun en de hulp nodig van de gemeente en de politiek.
 • Henk praat de Dorpsraad bij over de ontwikkelingen m.b.t. het onderzoek van Movares naar de mogelijkheden om beide overwegen open te houden.

Ontwerpbestemmingsplan hoofd wegenstructuur/Koningsoord.

Tijdens het overleg t.b.v. de informatieavond met Heijmans werden we verrast dat zij overleg met ons wilden over onze zienswijze.De Wethouder heeft toegezegd dit uit te zoeken en ons te informeren. Tot op heden hebben we van de Wethouder niets meer gehoord.

 • Bij het projectenlijst overleg op 20 april jl.met Wethouder E. de Ridder, hebben we gevraagd hoe de werkwijze is m.b.t. de verwerking van de ingediende zienswijze.
 • De Dorpsraad heeft op het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend bij de gemeente Tilburg.

Rondvraag/sluiting. HD.

 • Aangezien niemand gebruik maakt van de rondvraag, sluit Henk de vergadering om 23.00 uur af.

HD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *