Notulen bijeenkomst bewoners Zeshoevenstraat-De Brem en de Hoolstraat B-E in relatie tot de ontsluiting Berkel-Enschot

Notulen bijeenkomst bewoners Zeshoevenstraat-De Brem en de Hoolstraat B-E in relatie tot de ontsluiting Berkel-Enschot

Beknopt verslag van de bijeenkomst van de bewoners van de Zeshoevenstraat – De Brem en de Hoolstraat in Berkel-Enschot, in relatie met de ontsluiting van Berkel-Enschot en het sluiten of openhouden van de diverse overwegen.

Deze bijeenkomst is gehouden op 29 juni 2017, in De Schalm te Berkel-Enschot.

Aanwezig waren:

26 bewoners vanuit de diverse straten.
2 personen vanuit de Dorpsraad Udenhout
1 persoon Gemeente Tilburg S. Pasmans
4 personen vanuit de werkgroep ontsluiting van de Dorpsraad Berkel-Enschot.
4 personen van de Dorpsraad Berkel-Enschot

Henk Denissen opent namens de Dorpsraad Berkel-Enschot de avond, met een speciaal woord van welkom voor de mensen van de Dorpsraad Udenhout, en Sander Pasmans van de Gemeente Tilburg, en uiteraard de bewoners vanuit de diverse straten die in grote getale aanwezig zijn.

Hij geeft het woord aan Jan van Esch, die als lid van de werkgroep ontsluiting, uitleg zal geven aan de vele bewoners van de Zeshoevenstraat – De Brem en de Hoolstraat.

Januari 2016: Overweg Raadhuisstraat wordt gesloten. Na kort geding weer open
Februari 2016: verkeersbesluit Gemeente: sluiten gemotoriseerd verkeer, veel bezwaren, handtekeningen
April 2016 Gemeente laat onderzoek doen door Arcadis en trekt verkeersbesluit in.
September 2016: Na plaatsing ontruimingslicht kunnen overweg en Koningsoordlaan beide weer open.
Oktober 2016: voorstel college om 2 spoorwegovergangen te sluiten, insprekers met bezwaren hierop, plan is door gemeente ingetrokken
Okt-nov 2016: gemeente presenteert vijftal voorstellen. Bewoners kunnen hierover hun mening geven bij enkele ambtenaren. Twee bewonersavonden in manege.
Infoavond Druiventros gemeente stelt voor Raadhuisstraat te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en Kraan open te houden. Insprekers reageren op voorstellen.
December 2016 gemeenteraad besluit de Kraan blijft voorlopig open – monitoringsgroep in het leven geroepen – onderzoek Raadhuisstraat openhouden alle verkeer – werkgroep overweg in het leven geroepen – werkgroep en gemeente geven Movares opdracht om onderzoek te doen naar mogelijkheden om Raadhuisstraat open te houden.

Op 19 December 2016 behandeling in de Gemeenteraad, met als besluit:
– de raad op termijn o.b.v. bevindingen van alle betrokkenen aanpassingen willen kunnen laten doen;
– het een verstandige keuze is om -conform raadsvoorstel- op basis van een samen met het dorp te maken monitoringsplan de ontwikkeling van het verkeer (en de leefbaarheid) te monitoren;
– een fatsoenlijke evaluatie /monitoring vereist dat criteria waarop gemonitord / geëvalueerd wordt, vóóraf vastgelegd worden;
– we de dorpsraad als ¿vinger aan de pols¿ bij dit monitoringsproces zien;
En de raad geeft het college de opdracht:
Met een afspiegeling van het dorp (aanwonenden, maar ook bijv. ondernemers) de criteria en het proces van evaluatie / monitoring vast te leggen voordat de nulmeting plaatsvindt en de evaluatie / monitoring
breed met het dorp vorm te geven.
En daarin op te nemen op welke wijze en met welke middelen in de komende jaren ontwikkelingen en besluiten naar dorpsbewoners en ondernemers worden gecommuniceerd.
Onafhankelijk onderzoek inzake spoorwegovergang Raadhuisstraat.
Betreft ingetrokken motie 19-3 inzake overweg Raadhuisstraat.
Wethouder Jacobs geeft aan geen moeite te hebben met een second opinie en zal zich binden aan de uitslag hiervan. De wethouder kan de motie overnemen.
Dictum motie:
De raad draagt het college op een onafhankelijk onderzoek uit te voeren, met instemming van Prorail, en indien hieruit blijkt dat het veilig open houden van de spoorwegovergang mogelijk is binnen de kaders
die het ontwerp-bestemmingsplan Koningsoord bevat een nieuw besluit aan de raad voor te leggen over het open houden van de overweg Raadhuisstraat.
Daarbij geldt in dat geval eveneens de monitoringsafspraak zoals die voor spoorwegovergang De Kraan geldt.
Het onderzoek dient afgerond te zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan.
De uitwerking van de visie op het atelierbeleid wordt in mei 2017 voor een eerste behandeling aan de commissie voorgelegd.

Na goed overleg met de Gemeente is er gekozen voor Movares als onderzoekbureau, en is in samenwerking met de Gemeente de opdracht geformuleerd.
Movares heeft opdracht aanvaard – onderzoek de Kraan ook toegevoegd.
Maart –april 2017 Drie workshops met Movares – gemeente – bewoners – ProRail.
Workshop 1: Met Movares is een rondje B-E gemaakt ook Prorail was aanwezig. ProRail bepaalt 0-situatie (situatie waarbij er nog geen Hoge Hoek en geen Koningsoordlaan is) Risico’s op baanvak vergroten moet elders worden verkleind, dus verminderen verkeersstromen op een andere overgang.
In tweede sessie was Prorail niet aanwezig. Movares presenteert opties voor Raadhuisstraat en De Kraan. Voor RH-straat 2 beheersbare opties, voor Kraan ook. Er wordt gezocht naar mogelijkheden risico’s te verminderen (compensatie).
Derde sessie ProRail aanwezig Compensatie voor RH-straat niet te vinden bij De Kraan. ProRail is akkoord met zoeken naar mogelijkheden op traject Kraan – Stationsstraat. Opgeheven overweg Rauwbraken geldt voor ProRail niet als compensatie. Werkgroep denkt daar anders over. Andere optie is overweg Zeshoevenstraat/Brem; past echter niet binnen opdracht aan Movares.
14-6-2017. Dorpsraad en bewoners vragen Wethouder Jacobs uitstel bestemmingplan (gepland voor 4 juli) Wethouder akkoord; wordt verplaatst naar 11 september. Geeft ruimte aan gemeente om een aantal zaken verder uit te zoeken en mogelijkheid aan werkgroep om compensatie te zoeken op traject Kraan – Stationsstraat.
Verzoek van Wethouder aan Dorpsraad om snel overleg te plannen met bewoners rond overweg Zeshoevenstraat en dorpsraad Udenhout om toelichting te geven, draagvlak te creëren en mogelijkheden te bekijken.

Vragen vanuit bewoners met antwoorden cursief.
Wie heeft er zitten slapen m.b.t risico’s en compensatie. Is dit juridisch onderbouwd, gemeente heeft in bijeenkomst Druiventros ontkend dat Zeshoevenstraat erbij betrokken zou worden.
Jaren geleden heeft de Gemeente besloten dat drie overgangen gesloten zouden worden. Gemeente komt hierop terug naar aanleiding van bezwaren en veranderende omstandigheden. Compensatieregeling ProRail niet bekend.
Hoe ziet nieuwe kruising Raadhuisstraat er uit? Eisen: 27 meter afstand tussen spoorweg en rand kruisinggrens, huidige Koningsoordlaan ligt dan niet goed, voor de nieuwe situatie dient bestemmingsplan Hoge hoek te worden aangepast,en particulier bezit worden aangekocht.
In hoeverre wordt het veiliger als je een overweg sluit, dit geeft toch meer verkeer op andere overwegen. ProRail stelt zich als standpunt dat een overweg niet gevaarlijker wordt als er meer verkeer overheen gaat; het gaat hen om de wegen die er omheen liggen. Drukte op de wegen is een probleem van de Gemeente.
Zijn er tellingen van de overwegen B-E en Udenhout, kan interessant zijn welke overweg kan worden gesloten. Raadhuisstraat 1800 voertuigen, Brem ongeveer 500 voertuigen per etmaal (telling 2005 toen ijzer- en papierhandel Vissers er nog zat.
Bestemmingsplan: in een oorspronkelijk plan zou een tunnel komen voor verkeer. Deze is al lang komen te vervallen, dit komt in de plannen niet meer voor. Nieuwbouwplannen Akker en Heikant zijn in ijskast gezet en hierdoor tunnel geschrapt.
Waarom heeft men met aanleg van de Koningsoordlaan geen rekening gehouden met de eisen van Prorail. Gemeente had plan beide overwegen te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Komt er ooit een station en hoe gaat men dan om met de overwegen? Gemeente heeft nog steeds de ambitie, staat nog niet op het lijstje van de overheid. Als station geplaatst
wordt dan liggen beide overgangen in de weg. Hiervoor zal t.z.t. een oplossing gezocht moet worden. Er is wel ruimte gereserveerd voor een station.
Wat zijn de mogelijkheden om hier nu al rekening mee te gaan houden? Dit is landelijke politiek er zijn 2 partijen aan het lobbyen.
Wat is onze invloed op wijzigen en gevolgen van de dienstregeling NS? Daar hebben gemeenten en burgers weinig of geen invloed op.

Een bewoner heeft, bij het sluiten van een onbewaakte overweg op zijn terrein, bij de Raad van State bedongen dat de overweg aan de Brem altijd openblijft. Een aanwezige probeert de tekst daarvan te bemachtigen. De gemeente doet ook speurwerk.
Aanvullingen Sander namens gemeente:
Prorail gaat alleen maar akkoord met een veilige duurzame beheersbare overweg.
Prorail is verantwoordelijk voor het spoor, de Gemeente heeft hierover niets te zeggen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Dit kan tegengestelde belangen opleveren. We proberen ons hierin te vinden.
Veiligheid is voor de Gemeente erg belangrijk, er wordt ook gekeken naar de praktische kant.
Interessante vraag is de veiligheid als overwegen drukker worden, hoe gaat Prorail hier later mee om?
Wat zijn de gevolgen voor de Hoolstraat en de Brem?

Henk.
Binnenkort met Movares om de tafel over verbreding van de scoop, uitnodiging om hierbij extra bewoners er bij te betrekken. Hoolstraat – Waranda – Brem en Zeshoevenstraat.
Betreft verzoek voor de komende weken
11-09-17 Bestemmingsplan raadsvergadering
04-09-17 Commissie vergadering
28-08-17 informatieavond bewoners
Er zijn nog wat open vragen, tijd nu gebruiken om wat verder te kijken, en Movares kan rapport opstellen.

Tevens vraagt Henk, om een afgevaardigde in de werkgroep ontsluiting, en bij de nieuwe workshop met Movares, vanuit de bewoners.

Er meldt zich 1 vertegenwoordiger vanuit de Zeshoevenstraat.
1 vertegenwoordiger vanuit de Brem.
1 vertegenwoordiger vanuit de Hoolstraat.

Insteek is om beide overwegen open te houden (deels of helemaal), ProRail heeft nog niet geantwoord op de ideeën die Movares lanceerde, hier zijn wij als Dorpsraad en Gemeente erg nieuwsgierig naar.
Begin 2000 zijn eerste ideeën ontstaan voor de ontsluiting B-E, gedurende tot nu zijn die meningen veranderd, dit heeft gevolgen voor verkeerssituatie buitengebied is beter bereikbaar Gemeente vind belangrijk om ontsluiting naar voorzieningen te waarborgen.

Bouwverkeer is en blijft een groot probleem, daar zijn we ons van bewust. Er ontstaan gevaarlijke situaties ook deze zijn bekend, er is hierover met de Gemeente.

De afvaarding van de Dorpsraad Udenhout, geeft aan dat zij geen bezwaren zien bij een eventuele aanpassing van de overweg aan de Zeshoevenstraat/Brem. Zij willen wel geïnformeerd blijven.

Zodra er meer duidelijk is dan informeert de Dorpsraad de bewoners.

Namens de Dorpsraad Berkel-Enschot,
Corne Berkelmans.
Henk Denissen.
Jan van Esch.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *