Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 14 juni 2017

Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 14 juni 2017

Notulen BOG 14 juni 2017
Aanwezig:         Huub Coenen, Janna Kuiper (wijkregisseur), Loek Kuppens, Jochem van Raak (dorpsraad), Hanny Robben (dorpsraad), Diana Robben, Robert van Rooij, Leon Silvertand, Dini Wienbeck, Marianne van de Wouw

Afwezig:           Pieter Adriaansen, Henk Denissen, Jean Vos

Gasten:            Jac Brouwer, Ilse den Hollander, Claudia van Ierlands (speelplek Beukendreef) Ton van Asbroek, Ruud Neefe, Bas Horsten, Corinne van der Ploeg (Erasmuslaan) Ine Korremans (Gerardusstraat/Donatusstraat) Jan Beunen (dorpswandeling) Anton Visser, Tineke Donga (dorpsraad)

Locatie:            De Schalm

Opening

 • Vanwege de afwezigheid van Henk is Jochem voorzitter. Hij opent de vergadering en heet allen en speciaal de gasten welkom.

Buurtbudgetproject speelveld Beukendreef

 • Jochem vertelt dat Henk heeft beloofd een eindoordeel per brief aan de bewoners kenbaar te maken. Zijn oordeel is nog niet bekend. Echter, er zijn nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de bomen in de Beukendreef.
 • Janna krijgt het woord en zegt dat er aan de noordzijde van de Beukendreef problemen zijn. Hier staat een dubbele rij bomen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan betreffende vitaliteit en schaduw. De laan zou voor langere tijd behouden moeten blijven, Het plan is om een deel van de bomen (bovenste rij aan de noordkant) te kappen. Dat moet zeer zorgvuldig gebeuren vanwege leidingen in de grond. Een grondig onderzoek is daarom nog nodig. Er komt na de kap ook nieuwe beplanting. Verder wordt nu een nieuwe straat aangelegd tussen Eikenbosweg en Koningsoord. Als de Eikenbosweg op de schop gaat wordt de Beukendreef onderdeel van de omleidingsroute. De bewoners worden tijdig op de hoogte gebracht. Claudia stelt dat de mogelijkheid voor een speelplek in de Beukendreef dus open blijft. Jac merkt op dat niemand van de aanwezigen weet wat de beslissing van Henk zal zijn. Jochem en Janna vullen aan dat Henk op korte termijn zal doen en alle relevante zaken in de brief zal zetten.

Buurtbudgetproject groenstrook Erasmuslaan

 • Ruud zegt dat hij bijna niemand van de aanwezigen kent en vraagt aan de voorzitter wat de BOG doet en wie de aanwezigen zijn.
 • Jochem vertelt wat de BOG doet, wie in de dorpsraad zit en wie in de BOG.
 • Ruud vertelt dat hij 18 januari in de Nieuwe Schakel de oproep om ideeën in te sturen betreffende het buurtbudget zag. Hij stuurde een idee in bestaande uit 4 onderdelen. Overlast van bomen omdat die bomen het licht ontnemen in de Erasmuslaan en over plantsoenen. De eerste 3 punten komen in het jaarprogramma. Hij vraagt wat dat jaarprogramma is.
 • Janna antwoordt dat dat een programma is waar grote projecten/werkzaamheden gepland worden. Dat wordt voor 4 jaar gepland door de gemeente en daar moet geld voor vrij gemaakt worden. De dorpsraad (ook die van Udenhout en alle wijkraden in Tilburg) mogen elk jaar een top 3 inleveren. Uiteindelijk bepaalt de gemeente welke projecten uitgevoerd worden. Het zou kunnen zijn dat de dorpsraad de Erasmuslaan in de top 3 zal opgeven.
 • Jochem vult aan dat er voor 2018 een top 3 is ingeleverd en er moet nog een terugkoppeling van de gemeente komen. Pas in 2019 kan de dorpsraad de Erasmuslaan in de top 3 zetten.
 • Ton zegt dat er nu eigenlijk al een boomdeskundige zou moeten komen kijken. De bomen worden steeds hoger opgesnoeid. Ze hangen over zijn dak. Hij heeft ook last van dood hout dat uit de bomen valt. Af en toe meldt hij dat aan de gemeente maar er gebeurt niets mee.
 • Ruud zegt dat er veel overlast is van bladeren en van plak. Dat wordt gemeld en er is een gesprek met de gemeente geweest. Die zei dat de bomen ‘’op beeld’’ moeten zijn, wat dat ook zou mogen zijn. Hij vraagt dringend of er iemand van de gemeente op korte termijn poolshoogte komt nemen.
 • Jochem antwoordt dat er zeker iets aan gedaan moet worden. Maar dit onderwerp is niet voor deze vergadering. Meld overlast zoveel mogelijk aan de gemeente: hoe meer meldingen hoe eerder de gemeente komt.
 • Ruud gaat verder en zegt dat het plantsoen naast huisnummer 7 er niet uitziet. Er staat een grote plantaan en bushbush. Hier zou je bijvoorbeeld prachtige rododendrons neer kunnen zetten, dus onderhoudsvriendelijk.
 • Corinne vult aan dat ze naast haar huis, waar dat plantsoen is, het liefst gras.
 • Jochem vraagt om het idee uit te werken en een kostenraming te maken.
 • Ruud zegt dat er ook sprake moet zijn van participatie als er afgeweken wordt van de gemeentelijke beplanting. Bij ons is er geen mogelijkheid hiervoor. Wat is gemeentelijke beplanting? Janna antwoordt dat dat beplanting is met een laag onderhoudsniveau.
 • Jochem zegt dat als gras een oplossing is, dat schriftelijk in te dienen.
 • Ruud antwoordt dat dat zal gebeuren.
 • Ton vraagt toch nog op korte termijn te komen kijken naar de bomen.
 • Jochem antwoordt dat die grote overlast met de bomen in de dorpsraad besproken zal worden. Ook zal bekeken worden of er vroeger hier over gesproken is en een oordeel geveld is.
 • Hanny vraagt of er niet even extra aandacht aan gegeven kan worden.
 • Janna antwoordt dat ze morgen iemand langs kan sturen. Vervanging van de bomen kan niet. Het beleid van de gemeente is dat veel schaduw en last van vogels geen redenen zij om bomen te kappen
 • Leon merkt nog op dat Ton ook klaagt over dood hout. In de Löblaan zijn medewerkers van een firma in de bomen geklommen om dood hout eruit te halen.
 • Ruud oppert nog dat in de Joost van de Vondellaan oude bomen vervangen zijn door nieuwe. Daar is de overlast verminderd.
 • Jochem maakt een eind aan de discussie en bedankt de mensen uit de Erasmuslaan voor hun bijdrage. Hij vraagt hen de plannen naar Huub te sturen.
 • De bewoners van de Erasmuslaan verlaten de vergadering.

Buurtbudgetproject perken Gerardusstraat/Donatusstraat

 • Ine krijgt het woord. Zij vertelt dat de perken vroeger veel mooier waren. Nu staan er heel hoge bomen. Het plan is om de bomen te kappen en er lage beplanting in te zetten met hegjes eromheen, zodat honden niet meer in de perken hun behoefte kunnen doen. Waarom de bomen eruit? Door de wortels komt de straat omhoog. Mensen lopen daar over straat en er staan veel auto’s geparkeerd. Dat is een gevaarlijke verkeerssituatie. De bewoners kunnen de perken niet zelf onderhouden.
 • Diana vraagt of het niet mogelijk is de bomen te snoeien.
 • Ine antwoordt dat de drie bomen in elkaar groeien. Er zitten kraaien in en van een his vreten de kraaien aan de isolatie. Dit is gemeld aan de verhuurder.
 • Jochem zegt dat als de perken aangepast worden dat de gemeente het onderhoud zou moeten doen.
 • Diana denkt dat het beste is de bomen terugsnoeien en er siergras in te zetten. Dat is onderhoudsarm, kan voor de winter gemaaid worden en in het voorjaar komt het er weer.
 • Janna ziet dat er een kaal stuk op een perk is. Dat zou herplant kunne worden door de gemeente, als het tenminste aan de gemeente gemeld wordt.
 • Jochem vraagt Ine om te laten bekijken of de bomen gesnoeid kunnen worden.
 • Janna vult aan dat het de eigenschap van bomen is dat ze toch steeds weer groot worden.
 • Jochem vraagt aan Janna of het bomenplan aangedragen is voor de top 3.
 • Janna antwoordt dat dan dit zaken zijn die daarin meegenomen worden.
 • Ine zegt dat ze Jack van de Pas zal vragen of de bomen gesnoeid kunnen worden. Zij vraagt hem ook naar beplanting dat laag onderhoud heeft. Ze maakt dus een nieuw plan. Verder meldt ze de wortelopdruk aan de gemeente.
 • Huub meldt nog dat in de brief van Ine staat dat ze voorstelt een smalle strook met enkele planten voor Gerardusstraat 1a een stoep van te maken. Kan dat?
 • Janna antwoordt dat de strook te smal is voor een trottoir.
 • Jochem sluit het onderwerp af en bedankt Ine voor haar bijdrage.
 • Ine verlaat de vergadering.

Dorpswandeling

 • Jan vertelt dat de in de vorige vergadering hem gevraagd is de plannen concreet te maken. Hij heeft een kaart met de wandeling erop gemaakt en hij deelt enkele exemplaren rond. De wandeling loopt van Koningsoord naar de Bosscheweg via de Kapittellaan naar de Kraan, Rauwbrakenweg oversteken, dan richting Enschotsebaan.
 • Jochem vraagt wat de meerwaarde is.
 • Jan antwoordt dat het niet een meerwaarde is, maar een bijzondere waarde. De Heemkundekring heeft wandelingen lang oude gebouwen, kunst en bomen. Het bijzondere is dat dit een wandelpad is met bijzonder veel afwisseling. En dan het prachtige gebied van Rauwbraken.
 • Jochem vraagt Jan wat het draagvlak hiervoor is en wat de meerwaarde voor het dorp is/
 • Jan antwoordt dat het een bijzondere waarde heeft. Het is ongeveer 5 km. Het is goed voor ouderen om dat te lopen en je kunt het sportief lopen.
 • Jochem: het draagvlak is er nog niet.
 • Jan: het wordt een wandelpad en eventueel trimbaan en er zit wat meer dynamiek in.
 • Diana vraagt Jan welke financiële steun hij zoekt.
 • Jan antwoordt dat dat drukwerk is.
 • Jochem zegt dat de ervaring met sponsoring van drukwerk niet positief is. En het buurtbudget is daar niet voor bedoeld.
 • Jan zegt dat Henk Hoppenbrouwers erachter staat. Hij neemt contact op met de mensen die de Galgenloop organiseren.
 • Jochem: als er medewerking komt met andere organisaties, dan is het oké. Maak een plan.
 • Jan; ik zal een brief maken met een goed plan en een goede onderbouwing.
 • Jochem: als er een goed plan komt, dan zal de werkgroep buurtbudget daaraan meewerken.
 • Jan: er zal waarschijnlijk geen goed zicht komen betreffende de financiën. De gemeente moet nog wel een goed wandelpad aanleggen.
 • Hanny: een wandelpad in Koningsoord zal niet via het buurtbudget betaald worden.
 • Jan zegt dat hij contact op zal nemen met de mensen die Koningsoord inrichten. Hij zal alles goed uitzoeken.
 • Jochem: het idee valt inderdaad niet binnen het buurtbudget.
 • Hanny geeft nog een tip: als de stichting de Galgenloop benaderd wordt is het misschien ook nuttig de sportschool aan de Enschotsebaan (Lady’s Gym) te benaderen.
 • Jan vraagt nog of hij de volgende vergadering weer aanwezig mag zijn.
 • Jochem antwoordt dat hij dat t.z.t. aan Huub kan vragen. Er moet daar dan wel tijd voor zijn.
 • Jochem bedankt Jan voor zijn bijdrage en Jan verlaat de vergadering.

Buurtbudgetproject “Baden in liefde”

 • De indiener heeft afgezien van een bijdrage uit een ander budget. Het project is afgesloten.

Andere punten betreffende buurtbudget

 • Huub vertelt dat hij van een bewoner een conceptbrief gehad heeft om voor een nieuw project om dit schriftelijk vast te leggen. De brief is naar de overige commissieleden gestuurd met de vraag of ze commentaar hebben. Jochem vertelt dat die brief bij hem thuis afgeleverd is.
 • Betreffende een schommel in de Bochtakker: Huub vraagt offertes hiervoor op.
 • Loek vertelt dat er een picknicktafel en een afvalbak aangevraagd is aan de gemeente voor ’t Hoekske.
 • Huub zegt dat er aan indieners gevraagd is om een handtekeningenlijst t.b.v. hun ingediend idee. Eén indiener begint na de vakantie eraan. De overige indieners hebben nog niets van zich laten horen.
 • Een idee was om tussen de Tobias Asserlaan en de N65 een fietspad te maken i.p.v. het huidige olifantenpaadje. Leon vertelt hij en Huub naar twee bewoners in de Tobias Asserlaan zijn geweest, die daar langs het plantsoen wonen. Eén wist nog niet of ze daar een fietspad wilde hebben, de andere was tegen. Leon stelt een mail op richting Janna met de conclusie.
 • Hanny vraagt of het indienen van ideeën gestopt zou meten worden. Hoe staat het met het budget?
 • Loek antwoordt dat daar naar gekeken is. Er is geschat dat de kosten van de openstaande ideeën nu ongeveer €38000 zijn. Daarvan is €15000 voor een miniramp.
 • Huub vult nog aan dat als er nieuwe ideeën komen de indieners duidelijk gemaakt wordt dat ze achter in de rij staan. Op is op.
 • Diana vraagt of er niet een top 10 gemaakt kan worden van de ideeën voor volgende vergadering.
 • Huub antwoordt dat dit hij zal doen.

Veilig Honk

 • Huub vertelt dat Hanny een mail naar de scholen heeft gestuurd met de informatie over de veilige honken. Hij dacht dat die info niet goed doorgegeven werd aan de ouders en de kinderen van groep 8.
 • Hanny zegt dat ze die mail via de dorpsraad heeft gestuurd en dat ze de scholen gaat benaderen om te vragen of het nu wel goed gecommuniceerd is.
 • Op de vraag of ook middelbare scholen die info krijgen antwoordt Hanny dat Anne Willems van de dorpsraad Udenhout dit voor haar rekening neemt.
 • Jochem vraagt of het niet nuttig is om dit in de Schakel te zetten. Dat kan gratis als het niet te groot is.
 • Hanny antwoordt dat ze dat in overleg met Anne Willems zal doen en of het dan ook in het dorpskrantje van Udenhout komt.

Container (JOP) jongeren

 • Janna vertelt dat de vergunning is aangevraagd. Met de familie Cools (bewoners tegenover Jong Brabant) zijn goede afspraken gemaakt. Er wordt nog een brief gestuurd naar de bewoners en betrokkenen van die buurt.
 • Tineke vraagt of de familie Cools veilig overlast kan melden.
 • Janna antwoordt dat dat zeker zo is. Er worden ook daarover afspraken gemaakt. Er zal wel gedeald worden, maar dat gebeurt op meer plekken in het dorp. Die plek zal wel extra aandacht krijgen van buurtpreventie en ordehandhavers.

Voetbalveldje aan de Vlierlaan/Kamperfoelielaan

Dat is het veldje bij Berkeloo. De bewoner was vorige keer uitgenodigd, maar kon niet. Er was ook geen andere bewoner. Dus dit onderwerp gaat van de agenda.

Overlast Akkerpark

 • Huub vertelt dat een bewoner een mail aan Katie heeft gestuurd dat er balen op zijn overkapping komen. Als oplossing geeft hij aan dat er een hoger hek zou moeten komen. Een jongerenwerker heeft ook geconstateerd dat er ballen over het hek gaan. Robert en Huub hebben daar ook gekeken en zien dat de ballen inderdaad gemakkelijk over het hek geschoten kunnen worden. Het hek is ongeveer 3 meter hoog.
 • Leon zegt nog dat er in de buurtbudgetcommissie over gesproken is. Is het een optie het hek hoer te maken?
 • Jochem vraagt om met de bewoner contact op te nemen. Robert zal dat doen.

Stand van zaken m.b.t. het grasveld achter de Rennevoirtschool

 • Janna vertelt dat het is aanbesteed bij een aannemer. Het onderzoek betreffende grondsamenstelling en bomen is klaar. Er is een plan waar het beste de beplanting kan omen, het zogenaamde vlekkenplan. Dat is naar de bewoners gestuurd. Op 13 juli is er een bewonersavond gepland. Daarna komt er een definitief ontwerp en komt er een kostenplaatje. De planning is zodanig dat in de zomer een definitief plan is en in het najaar wordt het plan uitgevoerd.
 • Anton zegt dat Rennevoirt gaat verbouwen en dat ook parkeren een probleem is.
 • Janna antwoordt dat er een andere indeling van de parkeerplaats achter Time-out komt. Daar komt ook een taxistandplaats.
 • Robert zegt dat er op ‘’zijn’’ school een beleid is dat alleen mensen die ver van school wonen met de auto mogen komen in een Kiss&Ride-zone.
 • Janna zegt dat er zo’n plan niet bij Rennevoirt is, maar dat er door Rennevoirt kaarten aan ouders zijn uitgedeeld waarop staat waar er geparkeerd kan worden en hoelang er dan naar de school gelopen moet worden.

Rondvraag

 • Hanny vraagt om de actielijst door te nemen. Dat gebeurt.
 • Robert vraagt hoeveel kinderen er op een speelplek mogen komen. In de Kloosterstraat zijn er soms heel veel. Dat kan gevaar opleveren. Jochem antwoordt dat er geen limiet is. Ook vanuit de Hoge Hoek komen daar kinderen. In de Hoge Hoe komen/zijn er ook al speelplekken. Hanny vult nog aan dat de kinderen onder verantwoording van de ouders vallen.
 • Tineke vraagt of de adviezen die aan Henk gegeven worden, niet openbaar zijn (i.v.m. speelplek Beukendreef). Leon antwoordt dat de buurtbudgetcommissie advies aan Henk gegeven heeft, maar dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.
 • Diana vraagt aan Janna hoe het staat met de hondenuitlaatplaats in de Hoge Hoek. Janna antwoordt dat het nog van de projectontwikkelaar is. Leon vult aan dat er nog geen definitieve plek mogelijk is omdat daar nog gebouwd wordt.

Sluiting

 • Met dank voor aanwezigheid en bijdragen van allen sluit Jochem de vergadering.

De volgende vergaderingen zijn in ?:

 • Woensdag 13 september 2017        20.00 uur
 • Woensdag 15 november 2017         20.00 uur
 • Woensdag 17 januari 2018              20.00 uur

Huub Coenen, 17 juni 2017

Actielijst

Actiepunten waarvan bekend is dat ze afgehandeld zijn, zijn verwijderd.

Nr Datum afspraak Wat Wie Opmerking
12 03-09-2014 Project Berkel-Enschot schoon Huub, Leon, Loek, Marianne Wacht op project buurtwijken
16 03-09-2014 Nadenken hoe BOG-leden te werven allen
105 06-01-2016 Containers Kloosterstraat Henk, Robert Henk zou iemand van de gemeente uitnodigen in BOG-verg.
127 31-08-2016 Buurtwijken in kaart brengen Hanny, Diana
136 18-01-2017 In andere werkgroepen zitten? Allen
142 18-01-2017 Schoonmaken gehandicaptenborden Henk
143 18-01-2017 Krentenbomen op speelplek Kloosterstraat Janna Als definitieve inrichting klaar is
147 15-02-2017 Buurtbudgetprojecten Aangewezen BOG-leden
149 15-02-2017 Begeleiden containerproject Pieter
151 15-02-2017 Nieuwe plekken hangjongeren melden aan Pieter Allen
160 14-06-2017 Beslissing speelveld Beukendreef aan bewoners melden Henk
161 14-06-2017 Plannen/kosten groen Erasmuslaan naar Huub sturen Bewoners Erasmuslaan
162 14-06-2017 Iemand van gemeente naar bomen Erasmuslaan sturen Janna
163 14-06-2017 Plan Gerardusstraat/Donatusstraat aanpassen Ine
164 14-06-2017 Plan en onderbouwen maken Jan
165 14-06-2017 Offertes schommel Bochtakker aanvragen Huub, Loek, Leon
166 14-06-2017 Conclusie olifantenpad Tobias Asserlaan à N65 naar Janna Leon, Huub
167 14-06-2017 Top 10 buurtbudgetprojecten voor volgende BOG-verg. naar leden Huub (Leon, Loek)
168 14-06-2017 Overleggen met Anne Willems: Veilig Honk in buurtbladen Hanny
169 14-06-2017 Bewoner die overlast meldde voetballen Akkerpark contacteren Robert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *