Brief: Consequenties openhouden spoorwegovergang Raadhuisstraat in relatie tot Verkeer en Geluid Bestemmingsplan Koningsoord

Brief: Consequenties openhouden spoorwegovergang Raadhuisstraat in relatie tot Verkeer en Geluid Bestemmingsplan Koningsoord

Werkgroep Ontsluiting Berkel Enschot
Werkgroep van de Dorpsraad

Aan:   De Gemeente Tilburg
Wethouder Jacobs
Dhr. Van der Werf
Dhr. Bravenboer
Dhr. Pasmans

Berkel-Enschot, 18 juli 2017.
Betreffende: Consequenties openhouden spoorwegovergang Raadhuisstraat in relatie tot Verkeer en Geluid Bestemmingsplan Koningsoord.

Mijne Heren,

Hierbij ontvangt U de reacties, van de werkgroep Ontsluiting op notitie van Rob Bravenboer en Ingeborg Vedder d.d. 10 juli 2017

Uit de overleggroep bewoners en Dorpsraad kwam een aantal reacties binnen. De inhoud van de notitie werd met verbazing gelezen. Men herkent zich niet in de cijfers. De rode draad wordt gevormd door het gevoel dat er door de verkeerskundige een poging wordt gedaan het openhouden van de overweg Raadhuisstraat onmogelijk te maken. Het vertrouwen in hem is volledig verdwenen. Hij straalt niet uit te zoeken naar “hoe het wel kan”, maar werpt steeds nieuwe drempels op zonder ooit met een oplossing te komen. De notitie zet voor de zoveelste keer veel kwaad bloed.

Los van deze gevoelens hebben ook enkele bewoners inhoudelijk gereageerd op de notitie, want daar gaat het tenslotte om. Andere bewoners kunnen zich hierin vinden

Reactie van Piet Burgmans:

Na de bijlage goed gelezen te hebben mijn reactie:
– Uit de notitie van 10 juli 2017  blijkt heel duidelijk dat alle middelen gebruikt worden om 1 doel te bereiken.
– Ik verwacht van een verkeerskundige dat hij/zij met oplossingen of ideeën komt om samen tot een goed resultaat te komen.

Op- en aanmerkingen notitie:

–  Het buitengebied (o.a. Oostkamer/nieuwe Warande) wordt volgens de provincie (Ruimte voor Ruimte) een 30 km zone. Dus geen 60 km zone zoals vermeld in de notitie.

– Ik zie geen op- en aanmerkingen over de veiligheid en mogelijkheid van de 2 opties die Movares voorstelt bij de Kraan en Raadhuisstraat. Ik ga er daarom ook vanuit dat deze opties van Movares verkeerskundig mogelijk zijn .

– Er wordt gesteld dat het openhouden van de Raadhuisstraat een verkeerstoename geeft van 30%  ten zuiden van de Raadhuisstraat op de Koningsoordlaan. Het verkeer dat van de Koningsoordlaan gebruik gaat maken komt (vanuit t westen v/d spoorlijn) van de Udenhoutseweg, Heuveltje, de Kraan en Raadhuisstraat. Doordat de Kraan open blijft (en dat dus de intensiteit op de Koningsoordlaan hierdoor vermindert ten noorden van de Kraan) zal de intensiteit ten zuiden van de Raadhuisstraat afnemen!!  Dus toename van 30% maar een afname omdat de som gelijk blijft en de Kraan extra intensiteit opneemt.

– De Koningsoordlaan wordt aangelegd om het verkeer goed te ontsluiten vanuit Berkel-Enschot naar de Burg. Bechtweg en deMolenstraat/ Udenhoutseweg/ Hoolstraat/Heuveltje. Door een juiste inrichting van de weg kan men ervan uitgaan dat t verkeer de makkelijkste weg (of kortste weg in tijd) neemt. Hierdoor neemt juist t sluipverkeerfors af via de Waalwijkseweg en Molenhoefstraat. – De prognose dat het Hoekske een intensiteit krijgt van 4600 mvt per etmaal  is niet wat ik verwacht (nl 1000 mvt per etmaal!!!). Alle argumenten worden hieraan opgehaDe intensiteit (4600 mvt) zou dan meer zijn dan op de Koningsoordlaan!!!! (zie MER). Juist doordat veel verkeer via de Burg. Bechtweg of Udenhoutseweg/Heuveltje kan rijden wordt het verkeer in het buitengebied Raadhuisstraat veel minder. In mijn prognose zou dit 1000 mvt zijn per etmaal.

– Ook het argument dat de intensiteit op de Willibrordusstraat  verdubbelt bij het openhouden van de spoorwegovergang Raadhuisstraat klopt niet. Vanuit de Willibrordusstraat (Berkel) worden geen huizen gebouwd. Dit blijft gelijk aan de autonome situatie of neemt af. Er zal wel een toename zijn omdat het winkelcentrum er komt maar geen toename door het openhouden van de spoorwegovergang.

– Voor de geluidsnormen die vermeld staan in de MER staat dat bij nieuwbouw 57db en bij een spoorweg 60db. In de notitie wordt gesteld dat de “intensiteitstoename” een max verhoging geeft van 1 db. Ook staat vermeld in de MER dat bij de Plan intensiteit een geluidsniveau van 50 db gehaald wordt. (bij de Kreitenmolenstraat in Udenhout is het geluidsniveau 50 db. De notitie klopt dus helemaal niet!

– Ook worden de gevolgen, bij het sluiten van de overgang Raadhuisstraat, niet meegenomen. Dit zijn oa de extra verkeersbelasting op de Molenstraat, de sternetfietsroute Het Heuveltje en Heuvelstraat en de Berkelseweg/Zeshoevenstraat in Udenhout (ook woonstraten met 30 km/u)

– Ook is er niet naar oplossingen gekeken omtrent mogelijk sluipverkeer. Het is bv heel eenvoudig om het Hoekske eenrichtingsverkeer te maken richting buitengebied en om de Waalwijkseweg (tussen Rien Bertens en de Heuvelstraat (of Udenhoutseweg)) eenrichting te maken richting Udenhoutseweg. (veilige weg t Hoekske bij hoge intensiteit en een veel veiliger kruising t Heuveltje en de Udenhoutseweg. Als de spoorwegovergang verkeerstechnisch open kan blijven dan kan men in tweede instantie kijken hoe men het sluipverkeer aanpakt.

–  Al met al vind ik dit een zo duidelijke notitie, waarbij t echt 2 over 12 is, om bij de wethouder (en/of Sander) er op aan te dringen om verantwoordelijk te stellen voor zijn onsinziens ondeskundigheid cq bewuste opstelling. (zie ook de “kruising” Eikenboschweg-Kapittellaan).

Reactie Maaike van den Hurk:

–          Zoals eerder opgemerkt: In de notitie is gezocht naar “hoe het niet kan”.

–          Ook in het document “Behandeling Zienswijzen” van 13 juni (dus vóór bespreking Rapport Movares)worden al conclusies getrokken: Overgang Raadhuisstraat gaat dicht en bij overweg De Kraan wordt zuidzijde van De Kraan niet aangesloten op de Koningsoordlaan. Tekstueel lijkt de notitie van  d.d. 10 juli 2017 sterk op tekst in Behandeling Zienswijze het geen doet vermoeden dat dezelfde  de teksten m.b.t. verkeer in de Behandeling Zienswijzen geschreven heeft.(Zie o.a. Behandeling Zienswijzen p. 14 “Consequenties Verkeer”)

–          Ik heb geen idee waar die 4600 mvt/etm op ’t Hoekske vandaan moeten komen?????  Waarom zouden (toekomstige) bewoners van B-E ineens massaal via de Raadhuisstraat naar Loon op Zand of Udenhout gaan????????? Ik ben geen verkeersdeskundige maar zet als leek in ieder geval grote vraagtekens bij de prognose van 4600 mvt/etmaal waar verder in de tekst alles aan opgehangen wordt.

–          Zoals Piet ook al opmerkt: ALS deze prognose klopt dan betekent het omgekeerd dus dat sluiting van overweg De Raadhuisstraat een gigantische toename van verkeer teweeg brengt aan o.a. de Molenstraat. En dus zou reactie op zienswijze m.b.t. geluidsoverlast Udenhoutseweg herzien moeten worden.

–          Onafhankelijk onderzoek zou moeten uitwijzen of de overweg aan de Raadhuisstraat veilig kan openblijven. Hoe onafhankelijk is deze verkeersdeskundige c.s.? Want zijn “onderzoek” bedreigt de mogelijkheid tot openhouden van deze overweg. Jammer dan van de (minimaal) € 20.000,- voor het rapport van Movares en jammer dan van alle tijd en moeite die direct betrokkenen erin gestoken hebben.

Reactie Yvonne Linders,

Het uitgangspunt in de eerder rapportages was uiteraard het sluiten van de overwegen.

Dat het openhouden van de Raadhuisstraat op het verkeer en milieu onderzocht wordt, kan ik me voorstellen (lijkt me logisch zelfs).

Maar de cijfermatige “onderbouwing” en daarmee de consequenties kan ik ook totaal niet plaatsen.

Dit lijkt verdacht veel op het uitgangspunt waar we in eerste instantie al tegen aan het strijden waren: iedereen gaat over het buitengebied rijden.

Iets wat ik toen al onlogisch vond, maar nu dan cijfermatig “onderbouwd” wordt.

En in mijn beleving is juist daarom de monitoringsgroep in oprichting om vast te stellen of die verwachting (van de gemeente) inderdaad juist is.

Met mijn boeren verstand kom ik tot het volgende:

  1. Een toename van verkeer binnen bebouwde kom is een logisch gevolg van de realisatie van 1.000 woningen.
  2. Aansluiting van de Raadhuistraat op de Koningsoordlaan was ook al de uitgangssituatie bij een vorig onderzoek lijkt me. En geeft dus in mijn ogen geen verklaring voor de toename.
  3. Indien beide overwegen open blijven verandert er niets t.o.v. de huidige situatie, dus ook dat kan niet tot een dergelijke toename leiden.

Ik zou de gebruikte modellen wel eens uitgewerkt willen zien, ik krijg soms het idee dat er meer auto’s in het model zitten dan er in heel Berkel-Enschot zijn?

Reactie van Jan van Esch:

Allereerst wil ik melden geen verkeersdeskundige te zijn, maar met mijn grote kennis van Berkel-Enschot en een dosis gezond verstand kom ik tot een aantal andere consequenties voor het openhouden van de spoorwegovergang Raadhuisstraat.

De grootste toename van verkeer is te zien buiten de bebouwde kom op ’t Hoekske: prognose 4600 MvT/etmaal t.o.v. circa 1700 MvT/etmaal in de huidige situatie.

In de huidige situatie maken 1700 voertuigen gebruik van ’t Hoekske. Als de overgang open blijft worden er dat 4600, een toename van bijna 3000 voertuigen.

Waar komen deze voertuigen vandaan? Mensen uit Berkel-Enschot kunnen nu kiezen uit Kraan – Raadhuisstraat en Molenstraat. Voor de meeste mensen verandert de keuze niet als de overgang aan de Raadhuisstraat open blijft. Mogelijk kiest een aantal mensen uit het woongebied van Enschot wat eerder voor de Raadhuisstraat, maar zeker ook voor de Bechtweg dan voor de Kraan. De keuze voor Raadhuisstraat of Molenstraat verandert niet met de huidige situatie (alle wegen blijven hetzelfde als nu). Door het openhouden van de overgang gaan vanuit B-E ook niet meer mensen naar de overzijde van het spoor. Enige toename uit Udenhout is mogelijk te verwachten als het winkelcentrum goed draait, maar die komen dan toch voornamelijk over de Molenstraat. Uit de nieuwe woningen in Koningsoord zullen zeker wat mensen gebruik gaan maken van de overweg.

Ik vraag me dan ook af waarom er plotseling zoveel meer mensen richting Loon op Zand of Udenhout zouden gaan rijden (Is daar meer werk? Wordt de Efteling gratis? Iets serieus kan ik niet bedenken.)

Ik zou graag vernemen waar de toename van bijna 3000 voertuigen wel op gebaseerd is.

 

Ook de hoeveelheid verkeer op de spoorwegovergang Molenstraat daalt behoorlijk en ook op de Kraan zal enkel wat bestemmingsverkeer rijden.

Daling van verkeer op de Molenstraat doet vermoeden dat veel mensen de voorkeur gaan geven aan de Raadhuisstraat boven de Molenstraat. Waarom doen ze dat nu dan niet? De omstandigheden wijzigen niet. Het verkeer op de Raadhuisstraat (naar de nieuwe voorzieningen) neemt wel toe. Mogelijk dat daardoor juist mensen gaan kiezen voor de overweg aan de Molenstraat.

Dat op De Kraan enkel bestemmingsverkeer gaat rijden zou de vrees voor toename binnen en buiten de kom dus sterk doen afnemen, waardoor de aansluiting van de Kraan op de Koningsoordlaan dus geen enkel probleem meer zou zijn.

Op de St. Willibrordstraat en vooral Raadhuisstraat neemt het verkeer fors toe waarbij op de Raadhuisstraat 3600 MvT/etmaal komen te rijden, dus meer dan een verdubbeling tov de huidige situatie.

Het verkeer op genoemde straten zal zeker toenemen, maar dat vindt zijn oorzaak in het nieuwe dorpshart en het winkelcentrum die gemakkelijk te bereiken zijn via Raadhuisstraat – Koningsoordlaan. Slechts een deel van deze gebruikers zal de overweg oversteken.

Van deze geraamde 3600 passanten in de Raadhuisstraat maken er nu 1700 gebruik van de spoorwegovergang. De rest zal dan voornamelijk van de Koningsoordlaan gebruik maken. Dat maakt de verklaring voor de verkeerstoename in ’t Hoekske  (4600 – 1700 = 2900) nog ongeloofwaardiger.

Door hogere verkeersintensiteit op de Willibrordustraat  (zou dat wel zo zijn?) en de Raadhuisstraat zullen zeker ook bewoners kiezen voor de overweg Molenstraat i.p.v. Raadhuisstraat.

Welk aantal voertuigen stond er genoteerd voor de Raadhuisstraat in het onderzoek waarbij de spoorwegovergang gesloten wordt?

Het wegprofiel van ’t Hoekske is erg smal variërend van 4,5 tot 4,7 mtr. breed waardoor autoverkeer elkaar moeilijk kan passeren en slechts geschikt is om kleine hoeveelheden bestemmingsverkeer te faciliteren. De prognose met 4600 MvT/etmaal is in dat opzicht buiten proportioneel en kan een dergelijke weg niet verwerken wat leidt tot gevaarlijke situaties. Een gedeelte van ’t Hoekske is zelfs ingericht als

Sternenfietsroute wat grote conflicten met dergelijke hoeveelheden autoverkeer zal opleveren.

Hierin kan ik me volledig vinden als de prognose juist zou zijn. Echter in geval de spoorwegovergang Raadhuisstraat sluit, willen deze 4600 voertuigen nog steeds naar de overzijde van de spoorlijn. Die komen dan grotendeels over de overweg bij de Molenstraat. Een belangrijk deel van het verkeer dat naar Loon op Zand en Udenhout gaat, maakt dan  ook gebruik van de sternetroute in de Heuvelstraat, moet moeilijke bochten passeren bij de kruisingen Heuvelstraat/Waalwijkseweg en Waalwijkseweg/’t Hoekske en gaat gebruik maken van de smalle Waalwijkseweg (vergelijkbaar met ’t Hoekske). Hiertegen maakte ik met vele anderen bezwaar bij het verkeersbesluit om de overweg Raadhuisstraat te sluiten. Deze bezwaren werden (door de samensteller van deze notitie) allemaal ongegrond verklaard. Ook in mijn zienswijze tegen het bestemmingsplan werden deze bezwaren opnieuw ongegrond verklaard.

Zijn er prognosecijfers (doorgerekend tot 2030) beschikbaar van de gevolgen van de sluiting van de spoorwegovergang aan de Raadhuisstraat en zijn deze gevolgen wel acceptabel of op te lossen? Moeten die er niet zijn om een afgewogen besluit te kunnen nemen? Dit zijn gevolgen van het bestemmingsplan Koningsoord, waartegen ik, om die reden, een zienswijze heb ingediend.

Toename van verkeer zorgt ook voor geluidstoename en andere milieueffecten. Aanpassing van verkeerscijfers leidt dan ook tot aanpassing hiervan.

Graag ontvang ik z.s.m. de notitie met berekeningen (doorgerekend tot 2030) van de situatie waarbij de Raadhuisstraat wordt gesloten en de Kraan open blijft. Tevens ontvang ik graag een matrix waarin beide situaties met elkaar worden vergeleken.

Deze notitie lijkt me vooralsnog onbruikbaar om de consequenties van het openhouden van de Raadhuisstraat aan te tonen.

Namens de Werkgroep Ontsluiting,

Henk Denissen,
Voorzitter.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *