Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 13 september 2017

Notulen BOG (Bewoners Overleg Groep) 13 september 2017

BOG- Bewoners Overleg Groep
Werkgroep van de Dorpsraad                                                                                  
info@dorpsraadberkelenschot.nl

Notulen BOG 13 september 2017

Aanwezig:         Pieter Adriaansen, Huub Coenen Henk Denissen, Janna Kuiper (wijkregisseur), Loek Kuppens, Jochem van Raak (dorpsraad), Hanny Robben (dorpsraad), Diana Robben, Robert van Rooij, Leon Silvertand, Jean Vos, Dini Wienbeck, Marianne van de Wouw

Afwezig:           —

Gasten:            Corné Brekelmans (dorpsraad), Harrie van Roemburg (aspirant lid BOG) Katie Eppenhof en Aldwin Lamorie (R’Newt)

Locatie:            De Schalm

1. Opening

 • De voorzitter (Henk) heet iedereen welkom, speciaal de gasten. Hij stelt Harrie van Roemburg voor: die is lid van het preventieteam en bijna gepensioneerd politieagent. Hij wil lid worden van de BOG.
 • Aldwin stelt zich voor en vertelt dat hij 5,5 jaar gewerkt heeft in de Reeshof voor Contour de Twern (R’Newt valt daaronder). Hem is gevraagd of hij niet in Berkel-Enschot en in Udenhout wilde werken en dat leek hem een leuke verandering en uitdaging. Hij heeft in de Reeshof ook te maken gehad met het plaatsen van een container voor de hangjeugd. Katie vult nog aan dat Lotte nu met zwangerschapsverlof is.
 • Henk begint met agendapunt 5.

2 Kennismaking nieuwe wijkagent
Helaas zijn de wijkagenten niet aanwezig geweest en is dit agendapunt niet besproken

3. Stand van zaken project gemeente Tilburg m.b.t. Buurtbudget

 • Huub krijgt het woord en vertelt dat er tot nu toe 40 projecten/ideeën zijn ingediend. 23 zijn er afgehandeld, 4 ervan zijn er geslaagd, 2 staan on hold, 2 zijn voor de nieuwe werkgroep inrichting dorpshart en 13 zijn nog gaande. Loek vertelt waarom projecten o.a. niet toegekend worden:
 • Object ligt niet in openbare ruimte gemeente Tilburg
 • Voorzieningen van Gemeente of Post NL
 • Reeds voldoende (speel)voorzieningen in directe omgeving
 • Oneerlijk concurrentie horeca
 • Geen akkoord meerderheid direct betrokkenen
 • Complexe regelgeving en te duur
 • I.v.m. aanpassing infrastructuur ter plaatse.
 • Leon vult nog aan dat een er meerderheid van de betrokkenen in moeten stemmen en dat het project niet te duur moet zijn. In Berkengaarde is o.a. gevraagd om een AED te laten plaatsen. Er zijn er wel in de buurt, maar die zijn te ver verwijderd.
 • Hanny zegt dat Ton Kastelijns van de Hartstichting precies weet waar nog AED’s nodig kunnen zijn.
 • Leon antwoordt dat dat bekend is, maar dat het niet de bedoeling is dat het buurtbudget overal AED’s zal financieren, alleen die ene.
 • Hanny vraagt hoeveel er van het budget is uitgegeven. Loek antwoordt dat hij het niet exact weet, maar er is nog niet veel uitgegeven.
 • Jean vraagt of er rekening gehouden wordt met toekomstige vernieuwingen. Loek antwoordt dat daar zeker rekening mee gehouden wordt.
 • Op de vraag van Jean wat het buurtbudget precies inhoudt vertelt Loek dat het moet gaan over initiatieven in de openbare ruimte in Berkel-Enschot. Dat betekent dat de gemeente eigenaar van die ruimte is. De voorwaarde waaraan het idee moet voldoen is dat het de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en/of de leefbaarheid verhoogt. Uitvoering mag niet indruisen tegen gemeentelijk beleid en het moet passen binnen redelijke grenzen van regelgeving. Verder moeten de kosten niet te hoog zijn. Middels een handtekeningenlijst moet worden aangetoond dat het idee gedragen wordt door (een belangrijke meerderheid van) betrokkenen of betrokken omwonenden. Afhankelijk van het project moet er de bereidheid zijn in ieder geval door de indiener en mogelijk (een aanmerkelijke groep) te participeren in de realisatie. Ondersteuning van de BOG kan altijd gevraagd worden.
 • Op de vraag van Jean of nieuwe bewoners dit ook te weten komen, antwoordt Henk dat alle nieuwe bewoners bezoek krijgen van een lid van de Dorpsraad met info.
 • Huub vertelt nog even wat over enkele projecten:
 • Hij vraagt Janna of ze al gevraagd heeft of er plek is voor een hondenuitlaatplaats tussen Standaardmolen en Koningsoordlaan. Janna antwoordt ontkennend, maar zal dit nog navragen.
 • In de Bochtakker is de schommel reeds geplaatst.
 • Op de vraag of Janna bij de bewoners in de Erasmuslaan is geweest om het te veranderen plantsoen te kijken, antwoordt ze dat ze daar inderdaad geweest is. De aannemer had haar al hierover gecontacteerd en wilde dat plantsoen al wijzigen in een grasveldje. Ze heeft dit verteld aan de indiener van het project en die onderneemt nog actie betreffende inlichten andere bewoners. De kosten van de aanpassing zijn voor de gemeente en niet voor het buurtbudget.
 • Het project betreffende dorpswandeling is door de commissie naar de BOG verwezen. De indiener heeft toegezegd zelf actie te ondernemen.
 • Betreffende overlast vanaf voetbalveld Akkerpark: Robert heeft met de indiener gesproken en die zou handtekeneigen verzamelen en contact met Huub opnemen. Tot nu toe is er geen reactie gekomen. Het initiatief ligt bij de indiener.
 • Hanny vraagt als voorbeeld wat er gebeurt als de dorpsraad een project indient, bijvoorbeeld om vlaggenmasten her en der in het dorp te plaatsen. Kan dat? Huub antwoordt dat een dergelijk project door de dorpsraad ingediend kan worden, maar dat de dorpsraad dan ook met handtekeningen van bewoners moet kunnen aantonen dat de bewoners het daar mee eens zijn en wel overal waar die masten komen te staan. Henk zegt dat als er dus een project is aangevraagd, dat het pas gehonoreerd zou kunnen worden als er draagvlak voor is.
 • Marianne vraagt of het Sinterklaasfeest niet door het buurtbudget bekostigd kan worden. Henk antwoordt ontkennend. Maar vanuit Verrijk je Wijk krijgt het Sinterklaascomité subsidie.
 • Henk vertelt dat er iemand bij hem gevraagd heeft naar het Enschots ommetje. Het onkruid staat daar heel hoog en er ligt een boom. Jean zegt dat bij het poortje het looppad redelijk plat is. Jochem zegt dat hij daar vaak komt en dat het pad goed te belopen is. Henk zal nog contact met de gemeente opnemen om te vragen naar het onderhoudsplan van het pad.
 • Dini vraagt of het budget van het buurtbudget dit jaar besteedt moet worden. Henk antwoordt: Ja en nee. Indien nee, dan hebben we goede redenen om het resterende deel ook volgend jaar te besteden.

4. Stand van zaken m.b.t. het grasveld achter de Rennevoirtschool

 • Henk geeft een kleine review: er waren klachten over het onderhoud. Een 5-tal bewoners hebben een plan gemaakt. Dat wordt gedragen door de bewoners. Er komt een speeltuintje en apart daarvan worden planten/bloemen geplant. Er was wat gesteggel over de kleuren, maar dat is opgelost. Er zijn al enkele bewonersavonden geweest en op 20 september is er weer een. Daar wordt de bewoners de plannen voorgelegd. De plannen worden niet meer gewijzigd, alleen verteld aan de bewoners. Om zeker te zijn dat de plannen kunnen doorgaan en niet stuklopen wegens tekort aan financiën, is aan de buurtbudgetcommissie €5000 gevraagd voor inrichting van het bloemenbed
 • Op de vraag van Leon naar de totale kosten antwoordt Janna dat er nog geen officiële offerte is. De raming is €25000.
 • Leon zegt dat het geld van het buurtbudget niet aan arbeid, maar aan materiaal uitgegeven dient te worden. Henk stelt voor maximaal €5000 uit het buurtbudget te reserveren voor het bloemenbed, maar alleen als Janna niet voldoende geld kan krijgen uit andere potjes van de gemeente. De commissie zal het geld hiervoor reserveren.
 • Leon vraagt of er niet een gebruikersovereenkomst moet komen. Henk antwoordt dat dat nog bekeken moet worden. Huub zegt dat het volgens de buurtbudgetregels wel zou moeten. Henk zegt dat je het niet moeilijker moet maken dan het is.
 • Tenslotte zegt Janna dat de buurt er heel veel tijd in gestoken heeft en heel betrokken is.
 1. Project hangjongeren en overlast container
 • Henk vertelt dat hij van de wijkagent heeft gehoord dat er meldingen zijn van overlast door de jeugd. Hij vraagt aan Katie hoe het met de jeugd is. Katie antwoordt dat de jeugd goed aanspreekbaar is. Er is inderdaad overlast in de Antoon van Duinkerkenlaan en in het winkelcentrum. De wijkagent moet overlast wel doorgeven aan Katie. De jeugd mist een vaste stek. Time-out is niet meer. De groep die altijd binnen in Time-out zat, zou naar de container gaan. Het duurt te lang voor de jeugd. Dat dit door wet- en regelgeving komt, kun je niet uitleggen aan de jeugd. De plaatsing van de container is weer uitgesteld door bezwaarschriften. De jeugd en Katie praten hier wekelijks over.
 • Jochem vraagt hoe groot het risico is dat de container niet geplaatst wordt. Janna antwoordt dat ze dat niet weet. Er zijn 7 bezwaarschriften ingediend. Een aanvraag voor een voorlopige voorziening is ook ingediend. Dit alles houdt plaatsing tegen. Volgende week donderdag is er een hoorzitting in Breda. Janna en iemand van de gemeente, die meer verstand heeft van juridische kwesties, gaan daarheen. Janna legt dan alles uit. De rechtbank kijkt alleen naar feiten. Jochem vraagt waar deze bezwaren vandaan komen. Henk antwoordt dat hij en Janna een paar weken geleden naar een familie zijn geweest en daar alles hebben besproken. Maar zij hebben, verrassend genoeg, toch nog bezwaar aangetekend.
 • Henk vertelt ook nog dat, toen de JOP op het handbalveldje geplaatst werd, de jeugd zou komen helpen, maar er zijn toen geen jongeren gekomen. Hij zou het betreuren als de jeugd bij de opening van de container niet aanwezig zou zijn. Hij vraagt dus aan Katie de datum te bepalen. Katie is het ermee eens dat de jeugd zou moeten komen, maar wil dat de jeugd vrijwillig komt.
 • Marianne vraagt waarom de container niet op proef geplaatst kan worden. Janna antwoordt dat dat eigenlijk al gebeurt. Na enkele maanden komt er een evaluatie.
 • Hanny vraagt nog waar de bezwaren vandaan komen. Janna zegt dat iedereen bezwaar mag aantekenen.
 • Hanny vraagt aan Katie te vertellen dat de dorpsraad en Janna er veel tijd ingestoken hebben. Katie vertelt dat ze dit al doet. Maar de jongeren doen eerst onverschillig en ongeïnteresseerd hierover, maar het blijkt dat ze dat niet zijn als je er langer mee praat.
 • Hanny vraagt of het stukje grond, waar de container komt, nog gesnoeid wordt. Janna’s antwoord is ja.
 • Henk vertelt dat Pieter hem en Katie een mailtje heeft gestuurd dat de container weg moet van de plaats waar hij nu staat. Janna antwoordt dat de container kan blijven staan waar hij nu staat, totdat hij op zijn beoogde plek wordt gezet.
 • Hen geeft jongerenwerk nog een advies: het bestemmingsplan van Koningsoord is goedgekeurd en daar gebeurt nu dus heel veel. Zorg ervoor dat de jongeren daar zijn en meepraten met de inrichting ervan. Zorg dus dat ze erbij horen. Katie zal dit bespreken met de jeugd, Deze maand is er een afspraak met iemand van Koningsoord voor een plek voor de jeugd in en om Koningsoord.
 • Henk sluit dit onderwerp en bedankt Katie en Aldwin voor hun komst. Zij verlaten de vergaderruimte.
 1. Samenstelling dorpsraad
 • Henk vertelt dat hij op redelijke termijn afscheid neemt van de dorpsraad. Afgelopen donderdag is de nieuwe dorpsraad geïnstalleerd. Het voorzitterschap draagt hij 16 november over aan iemand anders. Het wordt nog niet bekend gemaakt wie de nieuwe voorzitter is. In de BOG-vergadering van 15 november neemt hij afscheid van de BOG. Hij gaat de politiek in, maar hij gaat ook tonproaten op 2 februari 2018. Op 17 oktober is er een bespreking met de nieuwe dorpsraadsleden.
 • Jean laat weten ook afscheid te nemen van de BOG: hij heeft niet meer de nodige energie voor. Hij neemt afscheid op de BOG-vergadering van 17 januari 2018.
 1. Voorzitterschap Bewoners Overleg Groep
 • Henk vertelt dat de vorige BOG-vergadering Jochem hem vervangen heeft als voorzitter. Henk, Jochem Hanny en Corné gaan erover nadenken wie de voorzitter zou moeten worden. Corné heeft contact onderhouden met buurtpreventie, wijkregisseur, politie en R’Newt in zijn portefeuille. Hoe moet dit ingevuld worden? Henk zal vóór 15 november de BOG-leden uitnodigen om e.e.a. te bespreken.
 1. Actiepunten vorige vergadering en rondvraag
 • Voor actiepunten: zie tabel op volgende pagina.
 • Jean heeft vraag over veiligheid: het verkeer in de Kraan en de Hemeltjes is intens geworden door de bouwwerkzaamheden. Er komen grote auto’s en kraanwagens en die worden soms ergens zomaar neergezet. Kunnen wij daar iets aan doen, bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer van de Kraan en de Hemeltjes tot het bouwen klaar is? Henk antwoordt dat toen het bestemmingsplan geaccordeerd werd, er instond dat de ontsluitingsweg gereed zou zijn voordat bouwwerkzaamheden in de Oostkamer zouden beginnen. Afgelopen maanden hebben we intensief met de gemeente overlegd over de ontsluiting van Berkel-Enschot en over overwegen en bouwverkeer naar de Oostkamer. Allerlei groot materieel dendert door ons dorp. Er kan op de N65 geen vergunning komen om een bord neer te zetten richting Oostkamer. Jean vertelt nog dat achteruitrijdend zwaar verkeer en auto’s elkaar proberen te passeren op de Hemeltjes en dat dat niet of amper kan. Hij pleit ervoor eenrichtingsverkeer in te voeren en obstakels te plaatsen. Henk belooft dat hij dit meeneemt in het overleg met de gemeente.
 • Jean vertelt dat eikenbomen nu al tegen de pas gebouwde of te bouwen huizen komen en dat die eigenlijk gesnoeid hadden moeten worden voordat de huizen gebouwd werden. Wat daaraan te doen? Henk antwoordt dat dat gemeld kan worden op het meldpunt van de gemeente.
 • Marianne vraagt of twee nieuwe bankjes die geplaatst zouden bij het kruisbeeld in ’t Zwaantje, op kosten van de gemeente komen of voor het buurtbudget. En kunnen die bankjes geplaatst worden tijdens de herinrichting? Janna antwoordt dat de kosten voor de gemeente zijn en dat de bankjes tijdens de herinrichting geplaatst worden.
 • Robert vraagt of de actiepunten containers Kloosterstraat en krentenbomen nog doorgang vinden. Henk antwoordt dat hi dit nog op zich neemt vóórdat hij weg is. Betreffende de containers gaat hij het bekijken met de plaatselijke brandweer.
 • Diana vertelt dat de gemeente de bankjes in de St. Josephstraat schoonmaakt. Ze heeft een factuur voor bloemen/planten op het speelveld aan de buurtbudgetcommissie gegeven.
 • Henk zegt dat het speeltoestel in het Wilhelminaplantsoen vervangen zou worden door een nieuw uit een potje van de gemeente van 2016. Kompan had het al geleverd, maar het staat bij de firma Noijen. Die is echter failliet en nu is het nog niet duidelijk van wie het speeltoestel is. Als dat duidelijk is zal het nieuwe toestel geplaatst worden als vervanging van het oude. Henk is actiehouder.
 • Pieter vraagt waarom de container niet in de Hoolstraat geplaatst wordt. Henk antwoordt dat dan weer de hele procedure opnieuw gedaan moet worden.
 • Jochem vraagt aan Janna naar het onderhoudsniveau in de Hoge Hoek. De aannemer zou contact opnemen met Janna. Het onkruid staat tussen de stenen en er zijn wat dingen kapot. Langs de muur bij de flat wordt het bermpje maar 2 keer per jaar onderhouden. Het s nu een berm en het moet eigenlijk een andere bestemming krijgen. Janna antwoordt dat ze met de aannemer contact op zal nemen. Er zijn al plekken waar het onderhoud intensiever is. Jochem zegt dat in een nieuwe wijk eigenlijk meer onderhoud nodig is. Janna zegt dat in een nieuwe wijk onkruid en weinig onderhoud meer opvalt.
 • Dini zegt dat er naast haar huis ook nauwelijks onderhoud wordt gepleegd. Janna zegt dat ze dat weet en er wordt iets aan gedaan.
 • Hanny vertelt dat zij bij alle Veilige Honken tasjes met info heeft gebracht. Bij de familie Jansma aan de Bosscheweg zijn er regelmatig hulpvragen. Er zijn nu voldoende Veilige Honken, maar als er iemand op de Bosscheweg nog een Veilig Honk wil worden, dan kan dit.
 1. Sluiting
 • Diana neemt afscheid van de BOG. Henk zegt dat afscheid altijd pijn doet en bedankt haar voor haar fantastisch werk, haar inzet en voor de goede samenwerking. Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor de BOG en heel veel goeds in de toekomst.
 • Hij overhandigt Diana een cadeau.

De volgende vergaderingen zijn in de Schalm:

 • Woensdag 15 november 2017         20.00 uur
 • Woensdag 17 januari 2018              20.00 uur

Huub Coenen, 15 september 2017

Actielijst

Actiepunten waarvan bekend is dat ze afgehandeld zijn, zijn verwijderd.

Nr Datum afspraak Wat Wie Opmerking
12 03-09-2014 Project Berkel-Enschot schoon Huub, Leon, Loek, Marianne Wacht op project buurtwijken
16 03-09-2014 Nadenken hoe BOG-leden te werven allen
105 06-01-2016 Containers Kloosterstraat Henk, Robert Samen met brandweer B-E
127 31-08-2016 Buurtwijken in kaart brengen Hanny Is reeds ver gevorderd
143 18-01-2017 Krentenbomen op speelplek Kloosterstraat Janna, Henk Als definitieve inrichting klaar is
147 15-02-2017 Buurtbudgetprojecten Aangewezen BOG-leden
149 15-02-2017 Begeleiden containerproject Pieter
163 14-06-2017 Plan Gerardusstraat/Donatusstraat aanpassen Ine Nog niets gehoord
164 14-06-2017 Plan en onderbouwen maken dorpswandeling Jan Beunen
168 14-06-2017 Overleggen met Anne Willems: Veilig Honk in buurtbladen Hanny
170 13-09-2017 Contact gemeente onderhoud Enschots ommetje Henk
171 13-09-2017 Jongeren laten meepraten inrichting Koningsoord Katie
172 13-09-2017 Nieuwe voorzitter BOG bepalen Henk, Jochem, Hanny, Corné
173 13-09-2017 Gevaarlijk verkeer(sgedrag) in Oostkamer bespreken met gemeente Henk
174 13-09-2017 Vervanging speeltoestel Wilhelminapark Henk
175 13-09-2017 Navragen plek hondenuitlaatplaats Standaardmolen/Koningsoordlaan Janna
176 13-09-2017 BOG-leden uitnodigen vóór 15 november om e.e.a. te bespreken betreffende voorzitterschap BOG Henk
177 13-09-2017 Contact opnemen met aannemer over onderhoud Hoge Hoek Janna

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *