Notulen werkoverleg Dorpsraad – 12 oktober 2017

Notulen werkoverleg Dorpsraad – 12 oktober 2017

Notulen werkoverleg Dorpsraad

12-10-2017, 20.00 uur de Schalm
Aanwezig: Jochem, Corné, John, Anton, Jan, Roland, Jos, Hanny, Tineke en Joyce
Afwezig: Irene

 • Opening en Mededelingen.

Agenda activiteiten komende maanden:
-1 november extra interne BOG vergadering: om met elkaar goed af te spreken, hoe gaan we nu verder?
-8 november hebben we DB overleg
-15 november reguliere BOG vergadering
-16 november thema avond + bekendmaking nieuwe dorpsraad
-Toevoegen 17 oktober: afspraak met de Provincie over ruimte voor ruimte (15.30 uur), Henk, Roland, Tineke

 • Notulen vorige werkbespreking

De verdeling van de zaaluren in sporthal ’t Ruiven zijn besproken met de wethouder Kocx en Rick van Wandelen sportbureau, voorzitter van de zaalvoetbalvereniging en het persoon van het sportbureau zouden samen contact zoeken. Ze krijgen schijnbaar geen contact met elkaar. Corné heeft nu geprobeerd beide partijen te contacten. Nu afwachtende houding, Corné nodigt januari de vier partijen uit voor een gesprek.

 • Mededelingen DB

Koningsoord

Eergisteren het ambtelijk projectenoverleg met Sander Pasmans en vertegenwoordiger van Heijmans; in en rondom Koningsoord wat er nu gebeurt. Van alles besproken vanaf de muur, ontwikkelingen van het bouwverkeer. Wanneer er geen beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dan is Heijmans van plan om december te starten met de bouw van 2 projecten (woningen tegen de Abdij en het Winkelcentrum). Dat wilden ze ontsluiten met een weg tussen de tennis en de spoorlijn. Dorpsraad heeft verzocht dit anders te doen. De aanleg van deze weg is niet binnen nu en 1 jaar geregeld. Geadviseerd om de bouwweg die er nu ligt, te gebruiken als ontsluitingsweg gericht op het winkelcentrum en het nieuwe woningplan. Deze weg moet dan wel veilig worden en verlicht worden. Dit kan met solarpalen; Heijmans heeft solarpalen. Dan hebben én de mensen een veilige weg en het bouwverkeer kan ook meteen vooruit. Ze gaan dit uitwerken. We hopen op redelijke termijn te horen hoe dit zich ontplooit. Vanmiddag in het periodiek 3-maandelijks overleg met de wijkwethouder is ditzelfde is ook besproken Wederom ook de aandacht gevraagd voor de veiligheid: verlichting buiten, de diepe sloten op het terrein net naast de heg. Gladheid straks etc. Ook willen wij een goede planning van de projecten.

Het kwartaaloverleg met Heijmans willen we focussen op de ontwikkelingen rondom het nieuwe winkelcentrum en het Dorpshart, terwijl we de ontsluiting willen bespreken met de werkgroep monitoring/ontsluiting.

Volkstuinen

Er is contact gelegd tussen de Dorpsraad en de Volkstuinen. Het bestuur van de volkstuinen voelt zich niet prettig bij de nieuwe plannen en richtlijnen van de nieuwe bestemming. Het door de gemeente beloofde nieuw voor oud voldoet niet aan de verwachting.

Met enkele omwonenden is nog geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de bouwwerken (broeikassen en kasten). Overleg tussen gemeente, de vereniging en omwonenden is gaande.

Meerjarenplan

Twee soorten overleg ieder jaar

 • Wat is er gebeurd afgelopen jaren, wat is er gerealiseerd in 2017? Het huidige plan loopt tot 2019.
 • Wat willen we aankomende jaren 2018-2021.

Alles wat gewenst is komt op 1 hoop, daarna wordt het meerjarenplan vastgesteld. Hiervoor wordt de Dorpsraad altijd uitgenodigd. Dat is dit jaar niet het geval geweest. De Dorpsraad is niet betrokken geweest dit jaar. Dit nemen wij mee naar de Wijk- en Dorpsraden overleg. Waarschijnlijk hebben collega’s van de Reeshof en Blaak hetzelfde probleem.

Samenhang van allerlei projecten

Er zijn op dit moment veel projecten in Berkel-Enschot. Kappen van bomen, Durendaelweg, Koningsoord. Belangrijk dat de Dorpsraad op de hoogte is. Project: De Beukendreef, ruim 200 mensen hebben al handtekeningen gezet voor het behoud van de bomen. Als Dorpsraad bewaken we het proces. We volgen dit en we willen graag bij de volgende bewonersavond betrokken worden. Door 1 rij bomen te kappen, zullen deze oude bomen veel zonlicht krijgen, er is kans op verbranding. Henk Hoppenbrouwers heeft ruim 7 jaar geleden alle bomen in Berkel-Enschot in kaart gebracht. Hiervoor is een plan geschreven en beschikbaar. Er is daarna vanuit de Gemeente nooit meer op terug gekomen.

Er zal sowieso overlast komen, open maken van de straat, controleren van de riolering, herplanting?

Aandacht gevraagd voor de Gerardusstraat. Gemeente gevraagd ons te betrekken. Er zijn uitdagingen gericht op de aansluiting van de Gerardusstraat en de Elvira. Problemen met de breedte van de straat. De aanleg van de parkeerplaatsen is “schandalig”. Novaform wijst naar de gemeente Tilburg en gemeente Tilburg wijst naar Novaforum. De bewoners hebben een handtekeningenactie opgezet om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie, Er zou een plan beschikbaar zijn, dat 5 jaar geleden is vastgesteld. De Dorpsraad heeft het plan opgevraagd bij Novaform. Henk draagt de Gerardusstraat over aan Jochem vanuit de BOG. Anton sluit hierbij aan.

Parkeren aan de Raadhuisstraat. Dit hebben we ook met Sander Pasmans besproken en ook vanmiddag met de wethouder. Er zijn plannen gericht op de parkeerplaatsen waar nu het gazon is. Marc van Akkeren zegt dat iedereen dit had kunnen weten. Sander heeft dit ooit besproken met 1 bewoner, die mee wilde denken. Hierbij wordt aangenomen dat er goedkeuring is gegeven namens de gehele straat. Er is overleg geweest met één bewoner en niet met de gehele straat. Dit is vergelijkbaar met de situatie nu in de Gerardusstraat. De betrokken bewoners hebben meerdere brieven geschreven over dit onderwerp aan het college van B&W, ondanks dat neemt de Gemeente niet de moeite om zorgvuldig te reageren op de bezwaren van de omwonenden.

Tineke heeft er namens De Dorpsraad op aangedrongen bij Sander Pasmans en ook vanmiddag bij de wethouder om mensen netjes brieven terug te sturen wanneer er vragen worden gesteld.

Muur Koningsoord

Hierover is gesproken. Er komt een gemetselde muur.

Bestemming hoofdingang Koningsoord

Wat gaat hiermee gebeuren? Blijft deze open voor voetgangers en fietsers?

Geluidscherm

Er komt vanaf de Rauwbraken tot aan de Koningsoordlaan een geluidscherm van maximaal 50/60 cm hoog, niet hoger. Dit scherm wordt door Prorail op redelijk korte termijn gerealiseerd.

Veiligheid Koningsoord

Bij Sander Pasmans en bij de wethouder aangegeven dat wij de brief van het Schalmbestuur steunen. Dat wij graag overleg willen met Roozen Van Hoppe, de Gemeente, De Schalm om het veiligheidsplan te bespreken. Bijv,over de toegankelijkheid van het gebouw en bij calamiteiten etc.

Afbraak van de Schalm

In het bestemmingsplan staat dat Heijmans De Schalm gaat slopen als het bestemmingsplan vastgesteld is, medio december. Heel Berkel-Enschot denkt dat het een open grasveld blijft. Ondertussen heeft ’t Heem De Schalm gekocht. Er gaan mogelijk 23 woningen komen. Sociale huurwoningen. Misschien veranderen ze hun plan om daar koopwoningen neer te zetten, maar dat mag een woningcorporatie niet, ze mogen enkel duurdere huurwoningen neerzetten, maar geen koopwoningen. De Rabobank is verkocht aan De Kroon. Heijmans heeft de grond aan ’t Heem verkocht.

Ontsluiting

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Sander Pasmans over alles wat er gebeurd/gezegd is. Er is een streep door het verleden gezet. Vanaf nu samen verder. We pakken het samen weer op om de werkgroep ontsluiting/monitoring van start te kunnen laten gaan. Op 31 oktober draagt Henk het voorzittersschap van de werkgroep Ontsluiting/monitoringscommissie over aan Roland.

Tineke, Henk en Jan van Esch hebben een interview aan Annabel gegeven dat afgelopen week in De Schakel heeft gestaan.

JOP (Jongeren Ontmoetings Plek)

Gisterenavond de JOP geopend met veel betrokken bewoners. Dat was erg leuk. Er waren 12 jongeren aanwezig. Ellen van de Sloot was er om een verslag te schrijven voor aankomende woensdag.

Politiek debat (zie mail): vormen van werkgroep
De Dorpsraad wil een debat houden met alle politieke partijen net voor de verkiezingen in maart.
Let op de carnavalsvakantie. Tineke, John en Joyce willen dit wel samen regelen. De verkiezingen zijn 21 maart 2017. Gepland wordt half/eind februari.

Toegankelijkheid en veiligheid Koningsoord.
De Dorpsraad ondersteunt de brief van De Schalm, zie eerder besproken in deze notulen.
De internetverbinding in de zalen van Ons nieuwe Koningsoord via WIFI is heel slecht – Henk communiceert dit naar de beheerder.

Dropbox voor diverse emails:

Jochem heeft al met Irene om de tafel gezeten. Jochem heeft met Irene geregeld dat de mappen in de emailbox nu wel zichtbaar zijn voor diverse persoonsaccounts. Jochem zal ook met Irene een Dropbox aanmaken, zodat Irene haar emails (persberichten) in Dropbox kan noteren en iedereen deze kan lezen. Jochem maakt samen met Irene een plan gericht op het emailverkeer. Hoe gaan we hiermee om?

Jochem en Corné maken een plan voor de omgang met Dropbox, aansluitend maken zij een plan gericht op de omgang met het emailverkeer. Wat mailen we wel? Wat wordt er in mappen in dropbox gezet?

Jan krijgt een “go” om voor de Dorpsraad een nieuwe laptop te kopen. Reden is veroudering van de huidige laptop die voor alle communicatie in gebruik is.

Voorbereiden themabijeenkomst

We gaan proberen om op 16 november een thema-avond te organiseren.
Tineke, Hanny en Henk zullen een plan maken. Wanneer het plan concreet is zal Joyce betrokken worden gericht op de organisatie van de thema-avond.

 

 • Werkgroep Dorpshart

Plan van aanpak maken (John)

19 april hebben een aantal mensen zich aangemeld om deel te nemen aan het Dorpshart.

John vraagt bij Irene de namen op wie er mee wil denken. John maakt een plan van aanpak. Op de volgende vergadering of op de thema-avond zal het plan van aanpak gepresenteerd worden. John neemt de lead om een 1e afspraak te plannen.

 

 • Werkgroep Ontsluiting/monitoringsgroep Berkel Enschot

31 oktober komt de werkgroep Ontsluiting/monitoringsgroep bij elkaar om te bespreken hoe we verder gaan.

 

 • Werkgroep Communicatie.
 • Website is geregeld, foto’s kunnen vernieuwd worden.
 • Er zijn 2 accounts van Twitter actief. Deze accounts worden niet gebruikt. Jochem heft deze accounts op.
 • Joyce ontwikkelt een nieuw overzicht met de nieuwe dorpsraad. Presentatie na 16 november 2017
 • Leden van de BOG fotograferen en ook de op de website zetten.
 • Na 16 november komt ook het nieuwe organogram op de website. Actie Joyce

 

 • Werkgroep Verrijk je Wijk. 
 • 13 aanvragen gehad, deze zijn gehonoreerd. Straatfeesten worden niet gesteund en afgewezen.
 • Jan voegt toe wie er ook aanvragen hebben ingediend en die geen toezegging hebben gekregen.

Het buurtbudget doet de BOG.

 • Werkgroep Bewoners Overleg Groep.

De Dorpsraad heeft een buurtbudget gekregen van 30.000 euro van de gemeente Tilburg. Tijdens het projectenoverleg met Mark van Akkeren hebben wij gepleit om ook in 2018 hetzelfde te doen. Henk zal een overzicht maken, zodat zichtbaar is hoeveel er besteed is. De beschikbare 30.000 euro wordt nu verlengd tot juni 2018. Er worden 1.000 euro gereserveerd voor kleine aanvragen zoals EHBO-tassen, bloembakken etc. Één van voorbeelden is de sinterklaasintocht, hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd, de Dorpsraad zal deze vergunning aankopen. De Dorpsraad zal ervoor zorgen dat de Sinterklaasintocht door kan gaan.

Het overzicht wordt op de agenda gezet van het volgende overleg.

JOP: bij de JOP is afgesproken dat er twee lampen gaan komen. Deze zullen uit het buurtbudget betaald worden. We hebben hiervoor een offerte aangevraagd voor zowel levering als plaatsing bij Multimate, als deze offerte akkoord is zal de penningmeester deze betalen en verder verwerken met de wijkregisseur van de gemeente Tilburg.

Er komen e-mails binnen voor de BOG waarvan Corné nu nog niet weet voor wie ze zijn? Is dat DB of BOG. Kunnen we dit helder maken?

We hebben 3 lagen

1 laag is wijkregisseur – alles dat Janna in haar pakket heeft doet de BOG
2 laag is omgevingsmanager – alles dat Mark van Akkeren in zijn pakket heeft doet de Dorpsraad (richting projecten)
3 laag is met de wijkwethouder – alles wat hiermee te maken heeft gaat direct naar DB.

E-mails/projecten vallen er een beetje tussenin, waar vallen deze dan? Wie neemt de beslissing. De beslissing wordt genomen door de voorzitter van de BOG. Er komen vragen binnen bij de BOG waar overdag tijd voor vrijgemaakt moet worden. Wie kan dit doen? Kunnen we hier iemand uit het dorp bij betrekken? BOG is alles dat van bewoners afkomt, alles in openbare plekken zoals speeltuinen, grasvelden etc. Aanvragen, bijeenkomsten kunnen ook ondersteund worden door leden van de BOG.

Er is een extra BOG vergadering ingelast op 1 november om tekst en uitleg te geven. We willen voorkomen dat er mensen bij de BOG vertrekken. Dit is een hele belangrijke werkgroep. Er wordt door Jochem een plan van aanpak gemaakt voor deze vergadering. Henk stuurt de agenda door naar de leden.

 

 • Werkgroep Ouderen/Loket BE.

We hebben open dag gehad. Er zijn boekjes neergelegd. Er zijn nu nog een 150 boeken op dit moment.

Er is een uitdaging: de toegankelijkheid in Koningsoord (nieuwe locatie LoketBE) is slecht. Er zou buiten een lift komen, dat gaat niet door. De liften worden niet in orde gemaakt door stroomproblematiek. Er komen geen bezoekers naar Loket BE. De ontvangst van de bezoekers in de bibliotheek verliep in het verleden heel goed. Gisteren overleg gehad, daar was Hanneke Reikers aanwezig, wijkmanager, aangesteld door de gemeente. Zij coördineert de toegang. Zij zijn op zoek naar een plaats. LoketBE is ook op zoek naar een nieuwe plek. We vinden dat we als Dorpsraad in Koningsoord thuishoren. Er is nu nog te weinig, er wonen nog te weinig mensen. Hanny heeft met Hanneke afgesproken dat ze contact blijven houden. Mogelijk vindt Hanneke een plaats, is het dan akkoord dat Loket BE meeverhuist?

Antwoord Dorpsraad: Het gaat niet om Koningsoord. Wanneer de burgers hier niet komen, dan doen we iets niet goed. Dus Hanny akkoord om op zoek te gaan naar een locatie waar LoketBE weer goed bereikbaar is. Later terugverhuizen naar Koningsoord blijft daarna mogelijk.

Optie unit huren op het Winkelcentrum

Optie voorlopig naar Torentjeshoef

Ook overlegd dat ze 1 platform willen ontwikkelen voor alle zorg-activiteiten.

Vandaag hebben Jan en Tineke samen met de SWO (mede namens de KBO) gesproken met wethouder Berend de Vries. Dit naar aanleiding van de gezamenlijk brief over seniorenwoningen. Dit gesprek krijgt een vervolg.

 

 • Werkgroep Evenementen.

Belangrijk om met Eugene om de tafel te gaan. Hoe en waar in dit gebouw organiseren wat we de bijeenkomsten, feesten en evenementen die we normaal in De Schalm organiseerden?
Hanny maakt eerst een afspraak met de Harmonie en daarna met De Schalm en nodigt Joyce uit om hierbij aanwezig te zijn.

 • Sluiting

Rondvraag

Roland: nee
Hanny: nee
Tineke: de persoon die ons gemaild heeft van de politieke partij een berichtje gestuurd. Goed om op de volgende agenda te zetten dat we bepalen waar onze prioriteiten liggen.
Joyce: nee
Jochem: nee
Corné:

 • Persbericht visie Berkenhout – nee
 • In de BOG heeft Henk het stuk veiligheid gedaan, dit gaat Corné doen vanuit de commissie BOG. Verzoek aan Henk om dit over te dragen.

John: Schutting, communicatie
Anton:nee
Jan: nee

22.45 uur: Henk Denissen sluit de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *