Notulen 8e werkvergadering Werkgroep Ontsluiting – 31 oktober 2017

Notulen 8e werkvergadering Werkgroep Ontsluiting – 31 oktober 2017

Verslag 8e werkvergadering Werkgroep Ontsluiting Berkel-Enschot.

Gehouden op 31 oktober 2017 in de Oude Keuken van Koningsoord.

Aanwezig: Namens de Dorpsraad:   Hanny Robben en Henk Denissen.

Namens de Gemeente:   Sander Pasmans en zijn opvolger Jochem van Engelen.

Leden: Jan van Esch – Toon van Hooydonk – Rinus de Vries – Hans Stein – Jan Wolfs

– Nell Versteijnen – Piet Burgmans – Kees Robben.

Nieuwe Leden: Ron Schellekens en Monique Verbeek.

Afwezig:     Namens de Dorpsraad: Roland van Zuylen.

Namens de Leden: Fons van Reisen – Maaike van den Hurk – Yvonne Linders.

Opening.

Voorzitter Henk Denissen opent de vergadering met een speciaal woord van welkom aan de twee nieuwe leden en stelt hen in de gelegenheid om zich aan de vergadering voor te stellen.

Beide leden hebben zich aangemeld naar aanleiding van een oproep in de Nieuwe Schakel.

Ook Dhr. Walter van Zon uit de Kraan heeft zich aangemeld maar is alleen verhinderd.

Ook heet de voorzitter Sander Pasmans en Jochem van Engelen van harte welkom en stelt ook Jochem in de gelegenheid om zich voor te stellen.

Sander Pasmans geeft aan dat hij per 1 november 2017 als projectleider Koningsoord, waar de aanleg van de Koningsoordlaan en de beide overwegen onder vallen, gaat verlaten en per genoemde datum als projectleider van Stappegoor verder gaat namens de Gemeente.

 

Stand van Zaken.

De voorzitter geeft aan dat de afgelopen 9 maanden zeer intensief waren en dat bij de diverse inspraakavonden en contacten met zowel de politiek als de Gemeente veel emotie en daarbij behorende en niet-behorende uitspraken zijn gedaan. Dit alles is gedaan als insteek om serieus genomen te worden door zowel de politiek als de Gemeente.

Het was goed voor iedereen om even een pauze te nemen, vandaar dat op verzoek van de Dorpsraad/Monitoringsgroep dit overleg even op zich heeft laten wachten. Er moet voor worden gezorgd dat de uitwerking van datgene wat door de Gemeenteraad is besloten samen met de Gemeente wordt uitgewerkt en we het geheel gaan monitoren.

Alle leden geven op hun eigen wijze en met eigen woorden aan hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren.

Hoofdlijnen daarin zijn:

 • Er is veel waardering voor de wijze waarop Sander zijn rol heeft ingevuld.
 • Er is een groot gevoel dat we als werkgroep voor de gek zijn gehouden door de Gemeente.
 • Er zijn vele vraagtekens bij de rol en inbreng van Prorail.
 • Dat we het gevoel houden dat we niet de juiste informatie op het juiste moment hadden, om een juiste inbreng te kunnen geven.
 • Er is geen of nauwelijks overleg mogelijk geweest over de totstandkoming van de beschikbaar gestelde verkeerscijfers.
 • Er is weinig of geen vertrouwen in de politiek.
 • Er is weinig of geen vertrouwen in de verantwoordelijke Wethouder.
 • Er is veel onbegrip bij de wijze waarop vooral het vele werk van de werkgroep samen met het bureau Movares is vertaald in het voorliggende raadsvoorstel.
 • Vragen zijn over ‘wat gaan we monitoren’ en met welk doel?
 • Hoe verloopt het proces van monitoring?
 • Diverse wegen (Durendaelweg, Molenstraat, aansluiting Druiventros, De Kraan) worden genoemd die overlast ervaren, eigenlijk moet het belang van het hele dorp meegenomen worden

Sander geeft aan dat hij met name het eerste gedeelte als zeer prettig ervaren heeft. Hij geeft aandat we goed moeten nadenken over de eventuele uitkomsten van de monitoring (de uitkomsten en consequenties hiervan kunnen wel of niet in lijn liggen met de wensen van de monitoringsgroep) en over welk gebied en op welke wijze we de monitoring zouden moeten uitvoeren. Als antwoord op de vraag ‘wat gaan we monitoren’ verwijst Sander naar het raadsbesluit van december 2016, de aangenomen motie, die hiervoor de basis is. Sander geeft ook aan dat al op vrij korte termijn een verkeersbesluit wordt voorbereid voor de afwaardering van de spoorwegovergang Raadhuisstraat.

Jan van Esch geeft aan dat hij hiertegen bezwaar zal aantekenen, als niet duidelijk is welke verkeersmaatregelen er worden genomen om de gevolgen op te vangen. Hij geeft tevens aan dat de Monitoringsgroep eigenlijk gelet op de doorlooptijd, de vragen en wensen die bij de opening zijn geuit en de gebiedsdemarcatie een afzonderlijk project binnen de Gemeente zou moeten worden, omdat deze de afbakening van het project Koningsoord overstijgt. En dat we moeten nadenken over hoe en welk onderzoeksbureau ons daarbij zou kunnen en mogen begeleiden. Nu is actueel hoe en in welke variant we de aansluiting van de Koningsoordlaan op de overweg aan de Kraan gaan uitwerken, zodanig dat de beste variant voor spoorwegovergang De Kraan en de aansluiting van De Kraan op de Koningsoordlaan wordt gekozen. De beste variant is een brede afweging, zowel technisch, binnen de kaders van het bestemmingsplan (denk aan de wijzigingsbevoegdheid), als qua maatschappelijk draagvlak. De Gemeente komt met een plan hiervoor. Daarbij gaat de gemeente onder andere in op het tijdsplan, de opgave, en alle relevante beschikbare informatie. Dit plan (komen tot de beste variant voor spoorwegovergang De Kraan en de aansluiting van De Kraan op de Koningsoordlaan) wordt met de werkgroep besproken om samen uit te voeren. De basis hiervoor is de motie die bij het raadsbesluit van 11 september 2017 hoort. Voor het inrichten van de aansluiting bij de Kraan heeft de gemeente de regie en is Heijmans verantwoordelijk voor de engineering.

De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad/Werkgroep een plan van aanpak gaat maken t.b.v. de monitoringsgroep met de volgende onderwerpen

 • Hoe groot zou de monitoringsgroep moeten zijn.
 • Over welk gebied willen we monitoren.
 • Over welke wegen willen we specifiek monitoren.
 • Welke informatie is nodig voor een duidelijke nulmeting.
 • Welke activiteiten moeten zijn gerealiseerd voordat de nulmeting wordt vastgesteld:
 • ( bv. de bewijzering binnen en buiten Berkel-Enschot moet worden aangepast of verwijderd)
 • Welke aanpassingen moeten er worden verricht aan de inrichting van de bestaande wegen bv. wel of niet 30 km of 60 km weg.
 • Eigen onderzoek doen naar welk onderzoeksbureau het project kan begeleiden en helpen bij de uitvoering.
 • Etc. nog nader uit te werken.

Voor de vervolgprocedure en besluitvorming van het onderdeel monitoring geeft de voorzitter aan dat de monitoringsgroep haar plan van aanpak voorlegt aan het gemeentebestuur. Op basis daarvan kan vanuit de gemeente besloten worden om budget beschikbaar te maken en een opdracht te effectueren. Vastgesteld wordt om dit punt ook mee te laten onderzoeken in het plan van aanpak.

Overdracht voorzitterschap vanuit de Dorpsraad.

De voorzitter Henk Denissen zal omdat hij aan zijn statutaire termijn zit op 16 november de Dorpsraad verlaten.

Door een nieuwe samenstelling van de Dorpsraad en een andere verdeling van taken en werkzaamheden zal ook Hanny Robben deze werkgroep gaan verlaten.

Binnen de Dorpsraad is afgesproken dat Roland van Zuylen, het voorzitterschap van deze werkgroep op zich zal nemen.

Roland is vanaf het begin erg nauw betrokken bij deze werkgroep en de voorzitter vraagt dan ook om Roland hetzelfde vertrouwen te geven als aan hem is gegeven in de afgelopen periode.

Omzetten Werkgroep naar Monitoringsgroep.

Aangezien in de komende periode beide onderwerpen nog uitvoerig aan de orde zullen komen en dat beide onderwerpen veel raakvlakken met elkaar hebben, stelt de voorzitter voor om beide te koppelen en verder te gaan als Werkgroep Ontsluiting/Monitoringsgroep van de Dorpsraad Berkel-Enschot. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. Wat verder ter tafel komt.Eenieder bedankt zowel Sander als de voorzitter voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit voor een afsluitend drankje.

HD 09-11-17

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *