Notulen werkoverleg Dorpsraad – 20 februari 2018 (alle commissies aanwezig)

Notulen werkoverleg Dorpsraad – 20 februari 2018 (alle commissies aanwezig)

Notulen 20 februari 2018
Aanwezig: Irene, John, Hanny, Corne, Joyce, Jos, Jan, Ronald, Tineke en Anton.

1. Opening en Mededelingen
Tineke Donga opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Mededelingen DB
• Zie alle bijlagen

3. Werkgroep Koningsoord
Jos en Tineke zijn bij de werkgroep (genaamd Platform: 533) aanwezig geweest. Er wordt uitgezocht of we samen een grote zaal op het terrein van Ons Koningsoord kunnen realiseren. Binnen dit Platform is een kernwerkgroep samengesteld die extern optreedt (Tineke namens de dorpsraad).

4. Bouwverkeer in Berkel-Enschot
Bouwwegen. De geplande Bewonersavond van 26 februari is opgeschoven naar 28 februari a.s..
Alle bewoners van Hoolstraat, Brem en Berkhoek zijn door Heijmans persoonlijk uitgenodigd. Doel van de avond is de bewoners bij te praten over de gekozen oplossing voor de bouwroute. Zij krijgen de gelegenheid om de projectmanagers van Heijmans en de gemeente vragen te stellen.
Aanstaande donderdag, 22 februari, is er de 2e vergadering bij de gemeente met Arcadis en RoyalHaskoningDHV. Overleg over hoe fase 2 gaat verlopen. Hoe gaan we dan het bouwverkeer leiden? De frequentie van het aantal vrachtwagens zal wel lager liggen dan in fase 1.
De dorpsraad is aanwezig bij de diverse gesprekken en volgt het geheel proces op de voet. Hierbij vertegenwoordigt de dorpsraad het gehele dorp en dus alle inwoners.

5. Werkgroep Communicatie/Website
Jaarverslag is ver klaar. Joyce verwacht aankomend weekend iedereen een 1e versie toe te sturen. Hierop kan iedereen commentaar geven, daarna zal het jaarverslag definitief gemaakt worden.
De link van Verrijk je Wijk hangt nog aan Patricia Wouters. Joyce is actief om dit bij de gemeente Tilburg te herstellen.

6. Werkgroep Verrijk je Wijk
Jan is actief om de jaarrekening op te stellen. Het bedrag is toegekend. Jan gaat achter de officiële bevestiging aan.

7. Werkgroep BewonersOverlegGroep (BOG)
Taakverdeling dorpsraad, BOG. Idee is om dit tijdens het team-uitje te bespreken. We willen daar een brainstorm plannen. Wat hoort bij de BOG. We willen tot meer heldere lijnen komen. Document ontwikkelen met zittingsduur, formaliteiten vastleggen. Corné en Hanny zullen een document opstellen. Actie na het team-uitje.
Gesprekken met nieuwe BOG leden worden gevoerd door Corné en Hanny, dit loopt.
7 maart is er een bewonersavond met de Distel, de Herd en de Wandmolen i.v.m. verkeersoverlast. In kaart brengen wat er precies aan de hand is, hoe kunnen we dit oplossen. Parkeeroverlast.

8. Werkgroep Ouderen/Loket BE
Loket BE is verhuisd naar Torentjeshoef. Het Loket wordt weer beter bezocht. Leuke plaats. Iedereen is welkom om binnen te lopen. Ga een kijkje nemen! Bij binnenkomst rechts het om het hoekje.

9. Werkgroep Evenementen
Politiek Debat. 12 politieke partijen aanwezig. Onderwerpen kunnen we selecteren, verzameld via advertentie in De Schakel en ook oproep via Facebook. Input verzamelen. 26 februari staat de inventarisatieafspraak. Daarna de politieke partijen en voorzitters van de avond op 15 maart a.s. informeren.

10. Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlagen).
Komst van de burgemeester – 28 maart 2018
Opzet het programma:
Gesprek met burgemeester, dan lunch (gereserveerd), dan rondleiding in het dorp.
Hanny en Irene gaan een programma voor deze bijeenkomst opzetten (4 uur). Ook Jan en John bij de ontwikkeling van het programma betrokken.
6 maart heeft Roland samen met Claudia Swart ( Provincie – Ruimte voor Ruimte) en Sander Pasmans (projectmanager Warande) een afspraak over de ontsluiting van de Warande. John en Jos sluiten aan bij Roland bij dit overleg.

11. Rondvraag

12. EXTRA – MJP Meerjarenplan
Gastspreker namens de gemeente Tilburg: de heer Fred van Nistelrooij, programmamanager meerjarenprogramma-manager fysieke leefomgeving.(MJP)
De dorpsraad wenst toelichting op het MJP, meerjarenplan. De gemeente heeft diverse bijeenkomsten gehad met wijk- en dorpsraden, om tot een goed programma te komen. Er zijn 27 wijk- en dorpsraden, 8 vitaal groepen en 3 belangengroepen. Er waren enkele vertegenwoordigers per dorpsraad aanwezig.

In het verleden veel inspanningen binnen de gemeente om de openbare ruimte op orde te houden. Langdurige en dure projecten, die heel ingewikkeld werden. De gemeente had geen goed beeld van projecten die nog liepen. Projecten waren heel divers met ook consequenties voor de begroting. Er was geld gereserveerd voor projecten, dat werd niet uitgegeven. Andere projecten waren gewenst, maar er waren geen financiële middelen, omdat deze gereserveerd waren voor de projecten die nog niet gerealiseerd waren.
Fred is gestart om alle projecten in kaart te brengen. Nu een programmering van ongeveer 55-60 miljoen. Iedere euro die nu in beeld is, wordt ook echt gebruikt voor het uitvoeren van dat project.
Tweede deel van de verandering. In het verleden werd geen enkel signaal opgehaald in de stad. In het verleden niet de vraag, wat is voor jullie urgent? Enkel gekeken naar onderhoud en beleidsplannen zoals aanleg fietspaden etc.

Voorstel gedaan om de zogenaamde top 3 op te halen bij de wijk- en dorpsraden. Welke 3 plaatsen in het dorp zijn het meest relevant. Stel dat je die mee kunt nemen, hoe kun je die dan inpassen in het programma. Eerste voorstellen vanuit de wijk- en dorpsraden waren veel te breed. Alle wegen vernieuwen, alle fietspaden asfalteren.
Doel: opnieuw: het gaat om projecten in de openbare ruimte, kleine projecten. Projecten waar iets niet klopt in jullie beleving. Nu zijn er wel goede suggesties gekomen. Maar niet alles kon in de programma’s meegenomen worden.

Nieuwe poging nog meer specifiek. Conclusie: we kunnen niet leveren wat de dorpsraden wensen. Niet goed, want dan zijn 23 van de 27 dorpsraden ontevreden. Conclusie: opnieuw in gesprek met de wijk- en dorpsraden. Werkwijze: Fred heeft in januari jl. enkele namen doorgekregen van een aantal collega-wijkorganen. Fred gaat met hen in gesprek. Hoe kunnen we het proces verbeteren? Zo ontwikkelen dat de programma-wensen die de wijk- en dorpsraden hebben ook kunnen worden ingevoegd in het programma dat de gemeente kan realiseren.
Voorbeeld de dorpsraad in B-E heeft gevraagd om de speeltoestellen van St. Cecilia-school te verplaatsen. Conclusie dit is geen MJP-plan, dus wordt dit afgekeurd, maar daarmee is de wens van de dorpsraad niet vervuld. Vraag is het is geen voorziening in de openbare ruimte dan? Waarom valt dit er dan niet onder? Dit heeft er nu voor gezorgd dat er incidenteel geld is gekomen voor speeltoestellen. Voor de gehele stad 300.000 euro. Dit is niet veel. Ze zoeken nu uit, wat kost het als we alle top 3’s wel zouden honoreren. Wat kost het dan? Schatting is dat dit totaal tussen de 2-3 miljoen zal zijn. Daarna kijken of we voor alle dorpsraden iets kunnen doen.
Hieronder een schematische weergave:

Programma zal gemaakt worden voor de komende 4 jaar (begroting) plan van aanpak. Projecten die de komende 4 jaar aan de orde komen in de openbare ruimte.
Goede definities geven: wat moet er gebeuren? Wie moet je erbij betrekken. Dan daarna project verder goed uitgevoerd. Dit wordt samen met bewoners gedaan.
Projecten slim combineren, liefst 1 euro voor 2 projecten gebruiken.
Ieder jaar opnieuw inventarisatie. De stad verandert voortdurend. Het verkeer verandert, verkeerslichten. Ook mobiliteit, denk aan parkeerplaatsen. Wat is er nu nodig om het voor de komende 5-6 jaar in orde te maken.
Er lopen 400 projecten per jaar. Ieder jaar komen en 100 nieuwe projecten bij. Ieder project heeft een looptijd (van ontwerp tot uitvoering) van 4 jaar en dat is een snelle tijd.
De dorpsraad gaat samen met de commissies besluiten wat de top 3 van Berkel-Enschot wordt.

13. Sluiting
22.30 uur: Tineke Donga sluit als voorzitter de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *