Over de Dorpsraad Berkel-Enschot

De Dorpsraad maakt zich hard voor de belangen van alle bewoners van ons dorp. Hiervoor voeren we overleg. De Dorpsraad participeert wekelijks in gesprekken met de eigen leden, met bewoners, met de gemeente Tilburg of met projectontwikkelaars. Een paar keer per jaar organiseert de Dorpsraad een openbare thema-avond om u te informeren. Wij zijn er voor u! 

De Dorpsraad behartigt de algemene belangen van de inwoners van Berkel-Enschot. De inspanningen van de Dorpsraad richten zich met name op het woon- en leefklimaat.

 

Missie

De Dorpsraad Berkel-Enschot is opgericht in 1999 na de herindeling van ons dorp bij Tilburg. De Dorpsraad zet zich in om het woon-, leef-, en werkklimaat en het welzijn van alle inwoners van ons dorp te bevorderen. We bestaan volledig uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van al onze inwoners. We doen dit onder andere door een gesprekspartner te zijn voor de gemeente Tilburg en andere overheidsinstanties, organisaties of bedrijven die actief zijn in ons dorp. We staan open als klankbord voor onze inwoners. Ook vormen we een schakelfunctie en verbinden inwoners onderling of met andere organisaties of overheid. We zijn onafhankelijk en niet politiek gebonden.

 

Visie

De Dorpsraad wil het dorpskarakter behouden en de leefbaarheid op peil houden. Inwoners die betrokken zijn bij elkaar vergroten zelf de leefbaarheid. Wij willen hier ook graag een steentje aan bijdragen. Dit door ons de komende jaren in te zetten voor goede en duurzame voorzieningen op gebied van zorg en wonen, voor jong en oud. Een groene omgeving, veiligheid en goede bereikbaarheid van ons dorp naast een bruisend dorpshart hebben we hoog in het vaandel. Samenwerken met betrokken inwoners, zoals in onze BewonersOverlegGroep, is hiervoor nodig. Dit willen we verbreden, zo ook het netwerken met andere organisaties. De Dorpsraad steunt activiteiten van inwoners, waar een breed draagvlak voor is. 

Doelstellingen

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Tilburg over onderwerpen die Berkel-Enschot aangaan;
  • Dienen als klankbord voor de inwoners in het dorp
  • Communicatiekanaal tussen de gemeente Tilburg en inwoners
  • Communiceren en meedenken over de ontwikkeling van het strategisch dorpsplan;
  • Het bevorderen van goede contacten tussen de inwoners, groepen, verenigingen en instellingen en organisaties die wonen en werken in en rondom Berkel-Enschot.


Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle uitingen van de Dorpsraad Berkel Enschot. De Dorpsraad verstrekt informatie via deze website, in publicaties en op bijeenkomsten. De informatie wordt met grote zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan niet worden ingestaan. De Dorpsraad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie. Dit geldt ook voor de informatie die de Dorpsraad of een van onze commissies mondeling of in emailverkeer verstrekt. Hoewel we selectief omgaan met verwijzen naar andere bronnen, kan de Dorpsraad daar niet voor instaan. Het is de gebruiker of ontvanger van onze uitingen niet toegestaan om deze tegen vergoeding aan anderen beschikbaar te stellen.      

Ideeen voor je wijk ?