8 januari 2019

Nieuwjaarsspeech 6 januari 2019

Beste mensen van “Concordia” bedankt voor de prachtige muziekuitvoering.

Namens de Dorpsraad, hartelijk welkom allemaal op deze nieuwjaarsreceptie voor onze inwoners en ook andere genodigden. Ik had ook graag onze dorpswethouder Erik de Ridder hartelijk welkom geheten. Helaas heeft hij vanochtend laten weten opnieuw een longontsteking te hebben. Hij zou hier graag bij zijn geweest. Wij wensen hem van harte beterschap.

Deze receptie valt samen met het driekoningenfeest, de wijzen die uit het oosten kwamen voor Christus. Een heerlijke dag waarnaar je als kind uitkeek om zingend langs de deuren te gaan. Zo denk ik daaraan. Ik moet u wel teleurstellen: ik ga niet voor u zingen, maar hoop u allen vandaag wel wat wijzer te maken over wat er in ons dorp speelt en gaat spelen.

Gisteren liep ik zoals vaker een rondje door het dorp, onder andere hier langs Koningsoord; en ik kreeg een heel positief gevoel: er komen nieuwe woningen, een nieuw winkelcentrum. Berkel-Enschot kent beslist geen leegloop, wat je bij sommige dorpen ziet, nee veel mensen wonen hier juist graag!
Toch snap ik ook het gevoel van weemoed dat sommigen van u hebben. Dat zit vind ik zo mooi in het lied het Dorp van Wim Sonneveld: “het dorp ik weet nog hoe het was …….. “ . Heel herkenbaar.

Meer uitbreidingen, of misschien moet ik zeggen ‘inbreidingen’ komen er aan en meer nieuwkomers. Dat betekent: we moeten verder met elkaar. Meehelpen om de verbinding te leggen tussen u en de nieuwe inwoners, zie ik dan ook als een mooie opdracht voor de Dorpsraad.

Terugblik Kunnen we als Dorpsraad op een geslaagd jaar terugkijken?
Ik durf grotendeels te zeggen van wel. Ik ga niet alles opsommen maar denk bijvoorbeeld aan: 

Verbeterde communicatie met u:
Door onze nieuwe website en de start met een nieuwsbrief in de Schakel; de rondjes door het dorp blijven we uiteraard doen. We blijven aandringen bij de gemeente en bouwondernemers om u over hun plannen goed te informeren en echt de dialoog met u te voeren.

Bouwverkeer:
Geeft gemengde gevoelens; daar kunnen we lang bij stilstaan; verkeer door de dorpskern is immers niet wat we wilden; maar nu gemeente een besluit genomen heeft gaan we verder.
We pakken uw signalen en klachten op met vertegenwoordigers van gemeente en Heijmans. Met een aantal bewoners denken we mee in oplossingen om de overlast te beperken, o.a. door afspraken over het aantal vrachtwagens.

We hebben twee thema-avonden georganiseerd:

Politieke debat
I.v.m. gemeenteraadsverkiezingen politieke debat georganiseerd:
We hebben de politieke ‘kopstukken’ hier gehad; daar zijn we best trots op met uw input is o.a. ouderenbeleid aangekaart. Ik zeg niet dat het alleen door ons komt, maar ouderenbeleid heeft wel een plek gekregen in het bestuursakkoord en zit bij onze dorpswethouder in zijn portefeuille.
Had hem graag willen uitdagen om te horen wat hij voor ons dorp gaat doen.

Duurzaamheid
Er is een start gemaakt met het thema Duurzaamheid: doel: belangstelling opwekken voor dit thema, te beginnen met uw eigen woning, maar…… de opkomst stelde teleur.
- Dit thema gaat in de toekomst wel een grote rol spelen, gezien de plannen van de overheid.

Subsidie Passend voetbal aangevraagd en gekregen
Hiermee kunnen onze kinderen met een beperking ook tijdens de winterstop door met voetballen.

Dorpshart mee ontwikkelen en betrokken bij andere trajecten zoals:
Herinrichting Eikenboschweg, Beukendreef (loopt nog); oplossen van parkeerproblemen.

Samen
De Dorpsraad heeft hier niet alleen aan gewerkt: er zijn veel vrijwilligers die dit met ons doen. 
Ik ga geen namen noemen, maar wel wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om hen hartelijk te bedanken. Ook dank aan een aantal medewerkers van de gemeente, met wie we vaak te maken hebben.

Speciaal wil ik stilstaan bij onze penningmeester en lid van het dagelijks bestuur Jan van Rijswijk, die na 8 jaar gaat stoppen. Hij heeft er steeds voor gezorgd dat we financieel gezond zijn! Jan nogmaals onze dank.  

Straks kunt u kennis maken met onze nieuwe penningmeester Sjef van den Aker en nieuw bestuurslid Willem van Laak,  zo is de Dorpsraad weer op sterkte. Daar ben ik blij mee.

Vooruitblik:
Wat kunt u in 2019 verwachten?

Bereikbaarheid van BE (drie punten):
1. GOW (Koningsoordlaan) + de aansluiting daarvan op De Kraan
We hopen niet alleen maar vinden dat die volgens de planning eind 2019 echt klaar moet zijn:
dit proces volgen we nauwlettend en trekken zo nodig aan de bel bij gemeente en firma Heijmans;
2. Verkeersstromen
Hoe gaan deze lopen;  dat is van belang voor ons allemaal; de monitoringswerkgroep heeft hiervoor mensen nodig; dus kom erbij! 
3. Bus
Als inwoners komen we er bekaaid vanaf. We zetten in op verbetering van de verbinding van lijn 9; met de gemeente hebben we dezelfde ambitie voor een NS - station in BE

Enschotse baan:
De weg wordt aangepakt; bewonersavond is al gepland; met de woningbouw wordt verder gegaan; bij beide zijn we betrokken.

Gesprek met gemeente over drietal voorzieningen:
1 woonenquête:  
Daaruit blijkt: te weinig gelijkvloers wonen mogelijk voor 55+ ers; verhoudingsgewijs meer ouderen in BE dan in Tilburg;
We willen dat zij in ons eigen dorp kunnen blijven wonen; daarom zullen we afspraken met Erik de Ridder voortzetten en in gesprek gaan met wethouder Dusschooten (portefeuille wonen); en ook met de firma Heijmans. Op diverse tafels willen we deze woningbehoefte bespreken.

2. schoolplekken voor kinderen:
U heeft gehoord over het tekort en bij de scholen. Er is nu geld beschikbaar voor uitbreiding, maar we willen geen herhaling van dit probleem.
De vraag is gesteld aan de dorpswethouder: hoe vangen we dit bij komende uitbreidingsplannen op tijd op ; wordt vervolgd dus

3. Platform 533:
Dorpsraad maakt hier deel van uit. U kent allen de tekorten van dit kloostergebouw hier. Het Platform heeft College en de gemeenteraad geschreven over de breed gedragen behoefte aan een multifunctionele zaal. Het gaat om onze verenigingen, het loket BE en onze jeugd, die nu nauwelijks plek heeft. Voor die multifunctionele zaal is er in principe al een geschikte plek hier op het terrein van Koningsoord.

Er moet snel een besluit van het college komen en nu gebouwd gaan worden om tegelijk met het winkelcentrum eind 2019 klaar te zijn;
Ook hierover had ik de dorpswethouder willen bevragen! Hij heeft mij wel bericht hierover verder in gesprek te gaan.

Wijkagenda:  
Als Dorpsraad agenderen wij bij de gemeente en andere organisaties nu zaken, waarvan we denken dat u die belangrijk vindt. De gemeente wil in 2020 nog een stap verder gaan, en wil dat dorpen en wijken meer zelf aan zet zijn, mogelijk inclusief financiële verantwoordelijkheid? Dit moet zich nog wel uitkristalliseren. Is dit een ontwikkeling die u als inwoner wilt? De Dorpsraad zal ook haar rol gaan bepalen en dan hierop voorsorteren. We vinden het belangrijk dat we de goede dingen voor ons dorp doen en komen voor die agenda bij u op terug.

Tot slot 
Zijn we hiermee echt op de goede weg? We gaan als Dorpsraad door en hopen van wel, maar spreek ons hier gerust op aan. Voorlopig komen er nog veel veranderingen en we zullen zeker kritisch zijn naar de gemeente- de luis in de pels- maar ook samenwerken aan oplossingen.

Als in het begin al gezegd investeren in onderling verbinden van u met de nieuwkomers is een hele mooie opdracht. Daarvoor doe ik ook een oproep aan u. Dan is en blijft Berkel-Enschot een mooi dorp om in te wonen en leven.

Ik wens u en uw dierbaren namens de Dorpsraad een voorspoedig 2019 met veel geluksmomenten.  


 

Reageren?

Uw reactie wordt na moderatie geplaatst.

Ideeen voor je wijk ?